UCHWAŁA NR 625/XXXVI/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Płock a Województwem Mazowieckim z siedzibą w Warszawie, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w sprawie: warunków współdziałania Gminy Miasto Płock oraz Zarządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie w zakresie przekazania zarządzania drogą wojewódzką nr 567 na odcinku od km 2+410 do km 2+480, położonej na terenie Gminy Radzanowo.

UCHWAŁA NR 625/XXXVI/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Płock a Województwem Mazowieckim z siedzibą w Warszawie, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w sprawie: warunków współdziałania Gminy Miasto Płock oraz Zarządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie w zakresie przekazania zarządzania drogą wojewódzką nr 567 na odcinku od km 2+410 do km 2+480, położonej na terenie Gminy Radzanowo.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 12 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594), oraz na podstawie art. 19 ust. 4 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr  23, poz.  136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227,  poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323 z  2010  r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945, Nr 222, poz. 1321, z 2012 r. poz. 472, 965, 1256, 1445, oraz na podstawie art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, Nr 199, poz. 1227, z 2009 r. Nr 72, poz. 620, z 2012 r. poz. 472, 549, 951, z 2013 r. poz. 118 Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§1
Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Płock a Województwem Mazowieckim z siedzibą w Warszawie, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w sprawie: warunków współdziałania Gminy Miasto Płock oraz Zarządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie w zakresie przekazania zarządzania drogą wojewódzką nr 567 na odcinku od km 2+410 do km 2+480, położonej na terenie Gminy Radzanowo.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
     Przewodniczący         
 Rady Miasta Płocka      


           Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (środa, 26 czerwca 2013, godzina 10:15)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 325
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji