projekty uchwał
Sesja XLI - 29-09-2009

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący   Rady   Miasta  Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka,  iż  w  dniu 29 września 2009 r. o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XLI Sesja Rady Miasta Płocka.

 

Do pobrania: projekty uchwał


Porządek obrad


1/ Otwarcie obrad XLI Sesji Rady Miasta Płocka.
2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/ Informacja w wykonania Budżetu Miasta Płocka za I półrocze 2009 roku.
4/ Rozliczenie realizacji inwestycji pn. Budowa dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę – odcinek I i II oraz IV i V.
5/ Budownictwo mieszkaniowe komunalne i socjalne w mieście Płocku – analiza za 2008 rok.
6/ Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2009 r.
7/ Przyjęcie protokołu z obrad XL Uroczystej Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 01 września 2009 r.
8/ Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2009 rok,
2. zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2009 rok,
3. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2009 rok,
4. wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy,
5. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy – Miasto przy ul. Słodowej w Płocku,
6. wydzierżawienia nieruchomości  gruntowej  stanowiącej  własność Gminy Miasto Płock przy ul.Granicznej  w Płocku,
7. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości niezabudowanej położonej w Płocku przy ul. Miodowej, Obręb  4,
8. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Płock do partnerstwa oraz aplikowania i realizacji inwestycji pn: „Przebudowa budynku dydaktycznego dla potrzeb utworzenia unikalnej ekspozycji terrariów i akwariów w Płockim Ogrodzie Zoologicznym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Działanie 6.2 Turystyka,
9. zmiany Uchwały nr 870/LVI/97 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 1997 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Komunikacji Miejskiej w Płocku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
10. zmiany dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka - Aktualizacja na lata 2007–2013”,
11. zmiany Uchwały Nr 229/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku,
12. zmieniająca uchwałę Nr 491/XXXV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2009.

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

9/  Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
10/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
11/ Interpelacje i zapytania radnych.
12/ Odpowiedzi na interpelacje.
13/ Sprawy różne.
14/ Zamknięcie obrad XLI Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/ Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (środa, 23 września 2009, godzina 10:58)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 193
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji