U C H W A Ł A Nr 89/VII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2003 roku
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Płocka na rok 2003.
U C H W A Ł A Nr 89/VII/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 lutego 2003 roku
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na terenie miasta Płocka na rok 2003.


Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r. Nr 147 poz. 1231 ze zm. Nr 167 poz. 1372) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 4 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000.62.718; 2001.46.499;2002.74.676;2002.113.984)- Rada Miasta Płocka postanawia:


§ 1

Przyjąć jako obowiązujący na terenie miasta Płocka Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 r.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:33)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 355
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji