UCHWAŁA Nr 575/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku
w sprawie: realizacji budowy przedszkola na osiedlu Podolszyce Południe „Zagroda Miedza” w Płocku.

Uchwała Nr 575/XXX/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 września 2004 roku

w sprawie: realizacji budowy przedszkola na osiedlu Podolszyce Południe „Zagroda Miedza” w Płocku.

 Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203), w związku z art. 5 ust. 2 pkt 1, ust. 3 i 5, art. 14 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 1996 r. Nr 67,   poz. 329, ze zm. z  1996 r. Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 12, poz.136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320; z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615; z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966; z 2004 Nr 69, poz. 624, Nr 96 poz. 959, Nr 99, p 1001, Nr 109, poz. 1161, Nr 145, poz. 1532, Nr 162, poz. 1690, Nr 173, poz. 1808) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:    

§ 1

Wyrazić zgodę na realizację przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  w Płocku w zasobach własnych inwestycji budowy pełnostandardowego przedszkola 4 – oddziałowego dla 100 dzieci, o pow. około 750 m², z salą do ćwiczeń rekreacyjnych i placem zabaw.

§ 2

Realizacja budowy przedszkola odbywać się będzie na podstawie dwustronnego porozumienia określającego zasady współpracy, z uwzględnieniem § 1 i § 3 uchwały, do którego podpisania upoważniony zostaje Prezydent Miasta Płocka.

§ 3

Na pokrycie realizacji budowy zabezpieczyć środki finansowe w kolejnych budżetach Miasta Płocka w następujących wysokościach:
- w 2005 r. - 975.119,00 złotych,
- w 2006 r. - 1.000.000,00 złotych.

§ 4

Po zakończeniu budowy przedszkola MTBS prowadzić będzie jego administrację, po rzeczywistych kosztach poniesionych przez spółkę, na podstawie odrębnej umowy.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 05 października 2004, godzina 08:30)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 443
  • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 05 października 2004, godzina 08:30
  • Historia aktualizacji

  • 05 października 2004, godzina 08:30 Aktualizacja danych