Uchwała Nr 706/XL/05 Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja 2005 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 672/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2005.

Uchwała Nr 706/XL/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 maja 2005 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 672/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  na rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, Dz.U. z 2002 r.      Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,  Dz.U. Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568   i Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) i art. 91 w związku  z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1866, Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 i Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055)  i art. 35a ust. 1, ust. 2   pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123 poz. 776 z 1997 r., zmiany Dz.U. z 1997 r. Nr 160 poz. 1082, Dz.U. z 1998 r. Nr 99 poz. 628, Nr 106 poz. 668, Nr 137   poz. 887, Nr 156 poz. 1019, Nr 162 poz. 1118, Nr 162 poz. 1126,  Dz.U. z 1999 r. Nr 49 poz. 486, Nr 90 poz. 1001, Nr 95 poz. 1101, Nr 111 poz. 1280, Dz.U. z 2000 r. Nr 48 poz. 550, Nr 119 poz. 1249, Dz.U. z 2001 r.    Nr 39 poz. 459, Nr 100 poz. 1080, Nr 125 poz. 1368, Nr 129 poz. 1444, Nr 154 poz. 1792, Nr 154 poz. 1800, Dz.U. z 2002 r. Nr 169 poz. 1387, Nr 200  poz. 1679, Nr 200 poz. 1683, Nr 241 poz. 2074, Dz.U. z 2003 r. Nr 7 poz. 79, Nr 90 poz. 844, Nr 223 poz. 2217, Nr 228 poz. 2262, Dz.U. z 2004 r. Nr 96   poz. 959, Nr 99 poz. 1001, Nr 240, poz. 2407) - Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przemieszczeń środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej pomiędzy poszczególnymi zadaniami poprzez zmianę załącznika  Nr 1 do Uchwały Nr 672/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005 r.

2. Aktualny Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 672/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005 r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga


Uzasadnienie

Na podstawie postanowień art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z 1997 r. ze zm.) rada powiatu w drodze uchwały dokonuje określenia rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz społecznej, na realizację których przeznacza środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Obowiązujące zapisy cyt. ustawy umożliwiają samorządom terytorialnym, w tym Radzie Miasta Płocka planowanie wydatków z zakresu realizacji  w/w zadań zgodnie z lokalnymi potrzebami.
W roku bieżącym utrzymuje się bardzo duże zainteresowanie dofinansowaniem uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. Zainteresowanie to dotyczy zarówno wniosków składanych przez dorosłe osoby niepełnosprawne, jak też składanych na rzecz niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.
Jednocześnie nadal brak jest zapotrzebowania na jedną z form pomocy z zakresu rehabilitacji zawodowej, a mianowicie przystosowanie stanowisk pracy stosownie do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Mając na uwadze powyższe w celu umożliwienia osobom niepełnosprawnym skorzystania z aktywnej formy rehabilitacji, jaką stanowi uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym, kwotę 100.000 złotych przeznaczoną na przystosowanie stanowisk pracy przesuwa się na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów  w turnusach rehabilitacyjnych, w tym kwotę 85.000 złotych przeznacza się na rzecz dorosłych osób niepełnosprawnych oraz kwotę 15.000 złotych – na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Uczestnictwo osoby niepełnosprawnej w turnusie przyczynia się z pewnością do poprawy jej sprawności, rozwija umiejętności społeczne oraz pozwala na realizację i rozwijanie zainteresowań.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 01 czerwca 2005, godzina 12:18)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 453
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji