UCHWAŁA NR 431/XXIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2008 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy na obsługę prawną inwestycji „Wzmocnienie skarpy wiślanej na odcinku od hotelu Starzyński do katedry wraz z budową amfiteatru w Płocku”.

UCHWAŁA NR 431/XXIX/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 listopada 2008 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy na obsługę prawną inwestycji  „Wzmocnienie skarpy wiślanej na odcinku  od hotelu  Starzyński do katedry wraz z budową amfiteatru w Płocku”.

        Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 10 , oraz art 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142,poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271i Nr 214, poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337,  z  2007 r. Dz.U. 48, poz. 327, Nr 138, poz.  974 i Nr 173 poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111)
Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
 
§ 1
Wyraża się zgodę na:
1)zawarcie przez Gminę -Miasto Płock umowy z  A.Horyńska & Wspólnicy Kancelaria Prawna spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, na obsługę prawną inwestycji pn. „Umocnienie skarpy wiślanej na odcinku  od hotelu  Starzyński do katedry wraz z budową amfiteatru w Płocku” w zakresie reprezentacji Gminy- Miasto Płock w postępowaniu przed sądami powszechnymi wszystkich instancji  w celu uzyskania odszkodowań, kar umownych  od Archi – Line Sp. z o.o.
2)Zaangażowanie na cel, o którym mowa w pkt. 1, środków w wysokości:
a) w 2008 r – 40.626,00 zł brutto(czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych),
b) w 2009 r – 40.626,00 zł brutto(czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych),
c) w 2010 r -  40.626,00 zł brutto(czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych).
§ 2

Źródło finansowania Budżet Miasta Płocka 2008 r.  Zadanie nr 01/WIM.II/G  dział 900, rozdział 90095 § 4300  oraz Budżet Miasta Płocka w latach  2009 i 2010 r.

§ 3

Zobowiązania określone w §1 zostaną pokryte z wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.
  § 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

  § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                             
Przewodniczący                 
Rady Miasta Płocka             


Tomasz Korga                   

 

UZASADNIENIE

                W celu odzyskania środków finansowych poniesionych przez Gminę -Miasto Płock na naprawę  pylonów w amfiteatrze  zlecono wydanie opinii firmie A. Horyńska & Wspólnicy  Kancelaria Prawna spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie ul. Nowy Świat 53 lok. 121. Powyższa kancelaria opracowała już dla zamawiającego  dokument pt. MEMORANDUM podsumowujące wyniki audytu dokumentacji „Umocnienie skarpy wiślanej na odcinku od hotelu Starzyński do katedry wraz z budową amfiteatru” , w którym wskazuje, że błędy w dokumentacji były przyczyną awarii. W trakcie negocjacji Zamawiający wraz z wykonawcą wstępnie ustalili sposób zapłaty za prowadzenie obsługi prawnej w/w inwestycji w zakresie reprezentacji Zamawiającego w postępowaniach przed sądem powszechnym wszystkich  instancji, w celu uzyskania na rzecz zamawiającego odszkodowań, kar umownych, przysługujących mu tytułem sporządzenia przez autorów wadliwego projektu, w oparciu o umowę nr 14/WIG.I./Z/157/2003   (także aneksów do tej umowy oraz umów cesji praw i obowiązków) zawartą z Biurem Projektów Archi – Line Sp. z o.o.. Wynagrodzenie z tytułu wykonania niniejszej umowy strony ustaliły na kwotę 99.900,00 zł + VAT w wysokości 22% z podziałem na trzy raty płatne po wystawieniu faktur  na zasadach:
a) po skierowaniu do sądu pisma wszczynającego postępowanie w przedmiotowej sprawie,
b) po wydaniu wyroku przez sąd pierwszej instancji,
c) po uprawomocnieniu się wyroku drugiej instancji
W przypadku uzyskania przez Wykonawcę efektu, polegającego na zasądzeniu na rzecz Zamawiającego kwot pieniężnych, należnych z tytułu odszkodowań, kar umownych , wynikających z umowy z Archi-Line sp. z o.o. , Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie, stanowiące równowartość 4%  zasądzonych i wyegzekwowanych kwot.
 Źródło finansowania Budżet Miasta Płocka 2008 r.  Zadanie nr 01/WIM.II/G  dział 900, rozdział 90095 § 4300  oraz Budżet Miasta Płocka w latach  2009 i 2010 r.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (środa, 26 listopada 2008, godzina 15:28)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 363
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji