Uchwała Nr 751/XLIV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2005 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Płocka do projektu pn.: „Rozwój Historycznych Starówek w Środkowej i Wschodniej Europie dostosowany do Społecznych i Demograficznych Zmian” realizowanego w ramach programu INTERREG IIIB CADSES

Uchwała Nr 751/XLIV/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 23 sierpnia 2005 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Płocka do projektu pn.: „Rozwój Historycznych Starówek w Środkowej i Wschodniej Europie dostosowany do Społecznych i Demograficznych Zmian” realizowanego w ramach programu INTERREG IIIB CADSES

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.986, Nr 153, poz. 1271,  Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806,  z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na przystąpienie Miasta Płocka do wieloletniego projektu pn.: „Rozwój Historycznych Starówek w Środkowej i Wschodniej Europie dostosowany do Społecznych i Demograficznych Zmian” realizowanego w ramach programu INTERREG IIIB CADSES finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF).

§ 2

Koszty związane z udziałem Gminy Płock  w projekcie pokrywane będą z Budżetu Miasta Płocka, dz.750, rozdz. 75023, par. 4540 – składki do organizacji międzynarodowych.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

 

UZASADNIENIE

Projekt pn. „Rozwój Historycznych Starówek w Środkowej i Wschodniej Europie dostosowany do Społecznych  i Demograficznych Zmian” realizowany w ramach programu INTERREG IIIB CADSES jest projektem przygotowywanym przez międzynarodową sieć miast, wśród których miastem wiodącym jest Jelenia Góra. Wśród partnerów projektu znalazły się również: polski i niemiecki uniwersytet.
Celem projektu jest modelowy rozwój i implementacja innowacyjnych rozwiązań dostosowanej do wymogów teraźniejszości odnowy zabytkowych starówek. Działania te dotyczą odnowy starówek zgodnie z wymogami konserwatorskimi i utrzymania ich w możliwie oryginalnym stanie, jak również strategicznego dostosowania zabudowy historycznej do zmieniających się warunków demograficznych i społecznych, tworząc przy tym podstawę do długotrwałego wykorzystania przestrzeni starówki. Tak np. szereg miast ze względu na starzenie się społeczeństwa stoi przed wyzwaniami bezbarierowej przebudowy i rozwiązań umożliwiających pogodzenie budownictwa dostosowanego dla osób starszych i niepełnosprawnych z utrudnieniami stawianymi poprzez wymogi stawiane przez ochronę zabytków.
W transnacjonalnym związku zostaną naświetlone wielorakie aspekty tego tematu (np.: odnowa miast a ochrona zabytków, mieszkalnictwo dostosowane do osób starszych i niepełnosprawnych, turystyka bez barier, kultura budowlana i inne) oraz opracowane propozycje odpowiednich rozwiązań. Naukowcy i praktycy przeanalizują przykłady z Europy  i wniosą fachowe impulsy. W miastach uczestniczących opracowane zostaną studia wykonalności oraz wypróbowane pierwsze modelowe działania. Szeroki udział publicznych           i prywatnych podmiotów wzmocni świadomość potrzeby dostosowania rozwoju starówek do demograficznych i społecznych przemian i wesprze wprowadzanie i rozszerzenie rozwiniętych w ramach projektu modelowych rozwiązań.
Cele projektu:
-  Wzmocnienie świadomości i zrozumienia wśród miejskich i regionalnych podmiotów, jak również wśród narodowej i europejskiej polityki dla problemu dostosowanego do społecznych i demograficznych przemian rozwoju historycznych starówek.
-  Rozwój, implementacja i przekazanie innowacyjnych rozwiązań dostosowanego rozwoju historycznych starówek.
- Budowa sieci połączeń celem wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy miastami Europy Środkowej i Wschodniej o podobnych problemach.
Oczekiwane wyniki:
-  Studia wykonalności i koncepcje realizacji przedsięwzięcia
-  Realizacja pierwszych konkretnych projektów
-  Wirtualna sieć połączeń kompetencji i marketingu w zakresie dostosowanego do przemian społecznych i demograficznych rozwoju historycznych starówek Europy Środkowej i Wschodniej utworzona w celu długotrwałego korzystania przez partnerów projektu i innych zainteresowanych


2
Miasto Płock zainteresowane jest uczestniczeniem w projekcie w związku z aktualnie przeprowadzaną rewitalizacją ulicy Tumskiej.
Celem uczestniczenia miasta Płocka w projekcie jest:
1.  pozyskanie środków finansowych z funduszu ERDF na:
1)  Budowę i koordynację prac zespołu roboczego obejmującego przedstawicieli administracji (samorząd, konserwator zabytków, Miejski Zarząd Dróg), podmiotów gospodarczych, uczelni (Politechnika Warszawska i ewentualnie inne uczelnie) oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, w tym obsługę spotkań z właścicielami nieruchomości położonych przy ul. Tumskiej.
2)Stworzenie strony internetowej, opublikowanie broszury,
3)Stworzenie „Programu ulicy Tumskiej” obejmującego studium możliwości przekształceń (przebudowy, rozbudowy, zmiany zagospodarowania) nieruchomości położonych przy ul. Tumskiej zgodnie z wymogami konserwatora zabytków oraz opracowaną koncepcją architektoniczno-urbanistyczną ( w posiadaniu Urzędu Miasta Płocka) i odpowiadającego potrzebom społeczno-gospodarczym. W ramach programu ulicy Tumskiej przewiduje się opracowanie następujących, finansowanych z ERDF analiz: studium wykonalności dla każdej parceli przy ul. Tumskiej, analiza techniczno-budowlana kamienic zabytkowych przy ul. Tumskiej;
2. zdobycie wiedzy na temat dobrych praktyk z zakresu rewitalizacji zabytkowej zabudowy w miastach europejskich i ich implementacja na gruncie płockim,
3. pomoc przy aktywizowaniu lokalnej społeczności, szczególnie właścicieli kamienic przy ul. Tumskiej, w procesie rewitalizacji starówki.
 Całkowity koszt projektu szacuje się na kwotę ok. 1.600 tys. EURO. Średnia wysokości budżetu przypadającego na 1 miasto partnerskie to kwota ok. 110 tys. EURO, z tego ok. 80 tys. EURO przypada na realizację przykładowych przedsięwzięć i studiów wykonalności, pozostałe środki dotyczą obsługi projektu. Wkład własny miasta Płocka to 25% wartości planowanego w ramach projektu dla każdego miasta budżetu, tj. ok. 27 tys. EURO. Przy czym  Płock może starać się o uzyskanie dodatkowego dofinansowania krajowego w wysokości 10% wartości planowanego dla każdego miasta budżetu.
 Projekt ADHOC jest projektem pilotażowym i przewiduje się, że jego druga edycja w ramach następnego wezwania do składania projektów będzie dotyczyć dużych projektów budowlanych. Oznacza to, że miasta uczestniczące w I edycji projektu będą miały bardzo duże szanse na pozyskanie środków finansowych na zadania inwestycyjne na obszarze objętym rewitalizacją.
 Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12a przystąpienie do międzynarodowej sieci miast europejskich tworzonej w ramach projektu ADHOC wymaga podjęcia uchwały przez Radę Miasta Płocka.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (piątek, 26 sierpnia 2005, godzina 07:31)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 187
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji