UCHWAŁA NR 786/LV/10 z dnia 31 sierpnia 2010
zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wekslowych

UCHWAŁA NR 786/LV/10
Rady  Miasta   Płocka
z dnia 31 sierpnia 2010 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wekslowych
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.  „c” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271  i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz.974 i Nr 173 poz.1218, z 2008 r Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 106, poz. 675) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 398/XXVIII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 28 października 2008 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wekslowych wprowadza się następujące zmiany:
1)w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Kwota, o której mowa w ust. 1, przeznaczona zostanie na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Płocka.”,
2)w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Kwota, o której mowa w ust. 1, przeznaczona zostanie na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Płocka.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka


Tomasz Korga

 

UZASADNIENIE


W uchwale Nr 398/XXVIII/08/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 października 2008 roku wskazane zostało zadanie pn. „Zakup autobusów dla Komunikacji Miejskiej – Płock Spółka z o.o.”, na które Miasto Płock zobowiązało się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 1.237.800,00 zł. stanowiące równowartość warunkowo umorzonych kwot pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie Umowy Nr 26/04/OA/P z dnia 4 marca 2004 roku oraz Umowy Nr 925/04/OA/P z dnia 30 grudnia 2004 roku.
Pomimo realizacji ww. zadania względy formalne (zadanie realizowane było bezpośrednio przez Spółkę) uniemożliwiają prawidłowe rozliczenie się z Pożyczkodawcą.
  W związku z powyższym zachodni konieczność zmiany zadania, na które przeznaczona będzie wartość umorzenia. Proponuje się wskazanie zadania, które zakończone zostanie uzyskaniem efektu ekologicznego w zakresie ochrony wód tj. „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Płocka”.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (czwartek, 02 września 2010, godzina 15:46)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 729
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji