Załącznik do Uchwały Nr 964/LVII/06
Regulamin przyznawania stypendiów sportowych

Załącznik do Uchwały Nr 964/LVII/06
z dnia 27 czerwca 2006 roku

Regulamin przyznawania stypendiów sportowych

§ 1

1.Stypendia sportowe mają na celu wspieranie rozwoju młodzieży (do ukończenia 25 roku życia) szczególnie uzdolnionej sportowo, posiadającej miejsce zamieszkania na terenie Płocka lub zrzeszonej w klubach i stowarzyszeniach kultury fizycznej, działających na terenie miasta Płocka.
2.Stypendia mogą być wypłacane zawodnikom, którzy uprawiają daną dyscyplinę sportu na podstawie posiadanej licencji.
3.Stypendia sportowe będą przyznawane zawodnikom, którzy uprawiają sport na podstawie innej niż umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna i nie otrzymują za to wynagrodzenia.

§ 2

1.Środki finansowe przeznaczone na stypendia sportowe planowane są corocznie w budżecie
miasta Płocka. Wysokość środków uzależniona jest od możliwości budżetowych miasta.
2.Przyznawanie, wstrzymywanie, wznowienie wypłaty i cofanie stypendium sportowego należy do kompetencji Prezydenta  Miasta.
3.Prezydent Miasta współpracuje z Komisją powołaną stosownym zarządzeniem, która opiniuje wnioski stypendialne i proponuje Prezydentowi wysokość stypendiów dla poszczególnych zawodników.

§ 3

Stypendium sportowe może być wypłacane zawodnikowi, który:
a) uprawia dyscyplinę sportu zaliczaną do programu Igrzysk Olimpijskich lub Igrzysk Paraolimpijskich oraz Mistrzostw Świata, Europy i Polski,
b) reprezentuje kraj lub macierzysty klub sportowy na zawodach sportowych.

§ 4

Wykaz osób, które otrzymały stypendia sportowe podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5

1.Wniosek o przyznanie stypendium sportowego należy kierować do Prezydenta  Miasta.
2.Wniosek o przyznanie stypendium sportowego mogą składać:
a) zarządy klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej mających siedzibę na terenie miasta Płocka,
b) osoby fizyczne.
3.Złożenie wniosku o przyznanie stypendium sportowego nie jest równoznaczne z jego przyznaniem.


§ 6

1.Wniosek o przyznanie stypendium sportowego powinien zawierać następujące informacje i
załączniki:
a) dane osobowe wnioskodawcy,
b) dane o osiągnięciach w zakresie sportu i zaświadczenie o posiadanej klasie sportowej wydane przez właściwy dla danej dyscypliny Polski lub Okręgowy Związek Sportowy,
c) źródło i okres pobierania innych stypendiów,
d) oświadczenie klubu sportowego o przynależności tego zawodnika do wskazanego przez wnioskodawcę klubu sportowego,
e) zobowiązanie zawodnika do informowania Prezydenta o okolicznościach skutkujących wstrzymaniem lub cofnięciem stypendium sportowego,
f) w przypadku pobierania nauki aktualne zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające ten fakt.


2.Wniosek o przyznanie stypendium sportowego składa się w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3, 09-400 Płock w terminie do dnia 30 listopada danego roku
kalendarzowego na rok następny, uwzględniając wyniki sportowe osiągnięte w roku
poprzedzającym rok przyznawania stypendium. Wniosek podlega rozpatrzeniu do 31 grudnia każdego roku.

§ 7

1.Wysokość miesięcznego stypendium może wynosić do trzykrotności minimalnego
wynagrodzenia (brutto) obowiązującego na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznawania stypendium, z zastrzeżeniem ust. 3.
2.Stypendium przyznawane jest na okres roku budżetowego i wypłacane jest co miesiąc.
3.Wysokość stypendium jest uzależniona od sytuacji finansowej zawodnika i jego osiągnięć sportowych.

§ 8

1.Prezydent Miasta może wstrzymać wypłacanie stypendium w przypadku gdy zawodnik:
a) zaniedbuje realizację programu szkolenia sportowego przyjętego przez dany klub,
b) utracił status sportowca amatora,
c) został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego polskiego lub okręgowego związku sportowego zgodnie z regulaminem tego związku lub przez macierzysty klub sportowy,
d) wystąpił z dotychczasowego klubu sportowego i nie wstąpił do nowego klubu sportowego realizującego program szkolenia.
2.O wstrzymaniu wypłaty stypendium Prezydent Miasta powiadamia zawodnika, macierzysty
klub sportowy zawodnika oraz Komisję.
3.Wstrzymanie stypendium następuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały przyczyny wstrzymania stypendium i zawiadomienie zawodnika o przyczynach wstrzymania stypendium.
4.Wstrzymane stypendium wznawia się zawodnikowi na jego wniosek po ustaniu przyczyn jego wstrzymania, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu w którym przyczyny te ustały.
5.Za okres, w którym wstrzymano stypendium świadczenie nie przysługuje.

§ 9

1.Prezydent Miasta może cofnąć wypłacanie stypendium w przypadku, gdy zawodnik:
a) zaprzestał realizacji programu szkolenia sportowego przyjętego przez dany klub,
b) utracił status sportowca amatora,
c) odmówił udziału, bez uzasadnionej przyczyny, w zawodach objętych programem szkolenia,
d) został wykluczony z grupy zawodników objętych programem szkolenia,
e) przez ponad 3 miesiące ma wstrzymane stypendium,
f) popełnił przestępstwo z winy umyślnej, którego popełnienie stwierdzono prawomocnym orzeczeniem sądu.
2.W przypadku zaprzestania przez zawodnika uprawiania sportu z przyczyn niezdolności
zdrowotnej stwierdzonej przez lekarza medycyny sportowej stypendium jest wypłacane
przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od momentu zaprzestania uprawiania sportu. Po tym okresie, jeśli zawodnik nie powróci do realizacji programu szkolenia, stypendium cofa się.
3.Utrata praw do pobierania stypendium następuje począwszy od miesiąca następującego po
miesiącu powstania okoliczności określonych w ust. 1.
4.O wstrzymaniu wypłaty stypendium Prezydent Miasta powiadamia zawodnika, macierzysty klub sportowy zawodnika oraz Komisję.

§ 10

Prezydent Miasta zawiera indywidualne umowy stypendialne, w których określa się szczegółowe warunki korzystania ze stypendium.

§ 11

1.Stypendium wypłacone w oparciu o nieprawdziwe dane podlega zwrotowi na rachunek
bankowy Urzędu Miasta Płocka wskazany przez Prezydenta Miasta.
2.Bieg terminu dla zwrotu nienależnie pobieranego stypendium rozpoczyna się po upływie 7 dni od daty doręczenia pisemnego żądania Prezydenta Miasta.
3.Z tytułu nie dokonania zwrotu stypendium w terminie określonym zgodnie z ust. 2 zawodnik zobowiązany jest zapłacić odsetki ustawowe liczone za każdy dzień zwłoki.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (czwartek, 29 czerwca 2006, godzina 13:58)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 097
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji