UCHWAŁA NR 254/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003 roku
rozpatrzenia zarzutu Diecezji Płocka reprezentowanej przez ks. Marka Makowskiego - Ekonoma Diecezji Płockiej do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku pomiędzy ul. Kolegialną, ul. Misjonarską, ul. Kościuszki i Pl. Obrońców Warszawy, w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Płocka.

UCHWAŁA NR   254/XIV/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 2 września  2003 roku

w sprawie: rozpatrzenia zarzutu Diecezji Płocka reprezentowanej przez ks. Marka Makowskiego -   Ekonoma Diecezji Płockiej do projektu Miejscowego planu zagospodarowania
                    przestrzennego terenu położonego w Płocku pomiędzy ul. Kolegialną, ul. Misjonarską,
                    ul. Kościuszki i Pl. Obrońców Warszawy, w części nieuwzględnionej przez Prezydenta
                   Miasta Płocka.

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717) oraz art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15 poz.139, Nr 41 poz. 412 i Nr 111
poz. 1279; z 2000r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001r. Nr 5 poz. 42,
Nr 14 poz.124, Nr 100 poz.1085, Nr 115 poz.1229, Nr 154 poz.1804 oraz z 2002r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz. 984 i Nr 130 poz. 1112) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591,
z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 i z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806) oraz Uchwałą Nr 623/XXVIII/00 Rady Miasta Płocka z dnia
27 czerwca 2000 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku pomiędzy ul. Kolegialną,
ul. Misjonarską, ul. Kościuszki i Pl. Obrońców Warszawy, po rozpatrzeniu zarzutu do projektu w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wniesionego w dniu 27 maja 2003r. przez Diecezję Płocką reprezentowaną przez ks. Marka Makowskiego – Ekonoma Diecezji Płockiej Rada Miasta Płocka postanawia co następuje:

§ 1


Zarzut odrzucić w części nieuwzględnionej Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka
Nr 606/2003 z dnia 13 sierpnia 2003r., stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

 W dniach od 22 kwietnia 2003r. do 21 maja 2003r. został wyłożony do publicznego wglądu, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku, pomiędzy ul. Kolegialną, ul. Misjonarską, ul. Kościuszki i Pl. Obrońców Warszawy.
W dniu 27 maja 2003r. wpłynęło do Urzędu Miasta Płocka pismo Diecezji Płockiej reprezentowanej przez ks. Marka Makowskiego – Ekonoma Diecezji Płockiej. Pismo zostało zakwalifikowane jako zarzut do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego
w Płocku pomiędzy ul. Kolegialną, ul. Misjonarską, ul. Kościuszki i Pl. Obrońców Warszawy, ze względu na uznanie istnienia interesu prawnego Diecezji Płockiej w zakresie możliwości zagospodarowania terenu, którego jest właścicielem, zgodnie z danymi ewidencyjnymi i którego też pismo dotyczy. Zgłaszający zarzut wnosi o:
1)ustalenie dla działek o nr ew. 841/8 i 842 jednakowego przeznaczenia,
2)odstąpienie od zapisu dotyczącego likwidacji istniejących na terenie 9U garaży, wybudowanych zgodnie z prawem budowlanym w 2002r.,
3)ustalenie dla budynku nr 15, zlokalizowanego na działce o nr ew. 841/3 (teren 9U), przeznaczenia na cele mieszkalne, zgodnie z decyzją Nr 221/02 Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 25 kwietnia 2002r. pozwolenia na remont  i modernizację tego obiektu,
4)odstąpienie od zapisu dotyczącego wskazania do wpisania do rejestru zabytków budynku
nr 17, zlokalizowanego na działce o nr ew. 842 (teren 10MW), ponieważ w chwili obecnej znajduje się on w ewidencji konserwatorskiej i podlega wystarczającej ochronie.
5)zagospodarowanie terenu oznaczonego symbolem 11KX w sposób zapewniający nie tylko swobodny wjazd wozów bojowych straży pożarnej, ale także możliwość swobodnego korzystania z garaży znajdujących się na działce o nr ew. 841/8 (teren 9U), od których wrota wjazdowe wychodzą na tenże teren.
Zarządzeniem Nr 606/2003 z dnia 13 sierpnia 2003r. Prezydent Miasta Płocka rozpatrzył przedmiotowy zarzut w sposób następujący:
uwzględnił w projekcie planu w zakresie pkt. 1), 2), 3) i 5) poprzez:
ujednolicenie zapisów dotyczących przeznaczenia terenów w/w działek i ustalenia dla nich funkcji mieszkaniowej jako podstawowego przeznaczenia,
usunięcie z projektu planu zapisu o docelowej likwidacji istniejących garaży, ze względu na jego zbyt rygorystyczny charakter,
ustalenie dla działki o nr ew. 841/8 dostępu z terenu 11KX .
nie uwzględnił w projekcie planu w zakresie pkt. 4) i utrzymał ustalenia dotyczące ochrony dóbr kultury i krajobrazu kulturowego.
Zgodnie z ustaleniami projektu planu budynek nr 17, zlokalizowany na działce o nr ew. 842 (teren 10MW), oznaczony jest na rysunku planu jako obiekt zabytkowy ze wskazaniem do wpisania do rejestru zabytków.
Rozpatrując powyższy zarzut Rada Miasta Płocka postanawia utrzymać zapis projektu planu
w zakresie ochrony dóbr kultury i krajobrazu kulturowego, dotyczący wskazania do wpisania do rejestru zabytków obiektów zabytkowych oznaczonych na rysunku planu. Przedmiotowy zapis wprowadzono na wniosek Służby Ochrony Zabytków, działającej w ramach przysługujących jej uprawnień.
 W myśl art. 140 kodeksu cywilnego właściciel może, w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego, z wyjątkiem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa. Jedną z ustaw ograniczających właściciela w korzystaniu z jego prawa jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.). Zgodnie bowiem z art. 33 tej ustawy, ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują sposób wykonania prawa własności nieruchomości. Zatem plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony w trybie powołanej ustawy, będąc jednocześnie przepisem gminnym, może ingerować w sferę prawa własności określonej osoby, w tym ograniczać ją w korzystaniu z tego prawa z zakresie wynikającym z tego planu.
 Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych i prawnych ujawnionych w toku badania niniejszej sprawy, uznać należy, że zarzut Diecezji Płockiej reprezentowanej przez ks. Marka Makowskiego – Ekonoma Diecezji Płockiej winien być odrzucony. Niemniej, jeżeli uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego będzie skutkowało niemożnością korzystania przez właścicieli z nieruchomości w sposób dotychczasowy lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem, wówczas przysługują im roszczenia przewidziane w art. 36 wymienionej wyżej ustawy, w tym zamiana nieruchomości na inną.
 Wnoszący zarzut ma prawo w terminie 30 dni od daty doręczenia wyciągu z niniejszej uchwały wnieść skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 6.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (środa, 10 września 2003, godzina 11:10)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 249
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji