UCHWAŁA Nr 111/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007 roku
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka.

UCHWAŁA Nr 111/IX/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 maja 2007 roku

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka.

Na podstawie art. 9 ust. 1, w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  Nr 80, poz.717, z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006, Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759,
z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz Uchwały Nr 51/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2007 rok Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1.
Przystąpić do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka, przyjętego Uchwałą Nr 967/LXIII/98 Rady Miasta Płocka
z dnia 21 kwietnia 1998 roku.
§ 2.
Granicami obszaru objętego zmianą Studium są granice administracyjne miasta Płocka.
§ 3.
Jako źródło finansowania ustalić Budżet Miasta Płocka na 2007 rok, Dział. 710, Rozdział 7100 § 4300 Zadanie Nr 01/WUBI/G – Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – wydatki bezpośrednie oraz środki przewidziane na ten cel w budżetach miasta Płocka na lata następne.
§ 4.
Traci moc Uchwała Nr 701/XL/05 Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja 2005 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia  zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka.

§ 5.
Wykonanie Uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga


Uzasadnienie

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka uchwalone zostało 21 kwietnia 1998r. przez Radę Miasta Płocka ( Uchwała Nr 967/LXIII/98 ).
Studium sporządzone zostało na podstawie przepisów nieobowiązującej już ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym. W dniu 11 lipca 2003 roku weszła w życie ustawa
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm), która w art. 10 rozszerzyła wymagany zakres ustaleń Studium. Obecnie obowiązujące Studium nie określa m.in. obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 oraz obszarów przestrzeni publicznej. Nie uwzględnia także przeznaczenia niektórych terenów, klasyfikacji i przebiegu ulic ustalonych w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, a także koncepcji przebiegu północnej i północno – zachodniej obwodnicy miasta.
W ciągu siedmiu lat obowiązywania Studium nastąpiły liczne zmiany przepisów prawnych, m.in. weszły w życie nowe ustawy: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo ochrony środowiska , o ochronie przyrody, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Duże zmiany nastąpiły także w przepisach ustaw: o gospodarce nieruchomościami, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o drogach publicznych, Prawo wodne i innych.
 Zgodnie z nową  ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym znacznie wzrosła rola i znaczenie studium w kształtowaniu polityki przestrzennej gminy. Obecnie ustalenia studium mają silniejszy wpływ na kształt miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Sporządzane pod rządami „starej” ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym plany miejscowe powinny być spójne ze studium. Stosownie zaś do regulacji art. 9 ust. 4 obecnej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia studium są wiążące przy sporządzaniu planów miejscowych, a plan winien być nie tylko spójny ze studium, ale zgodny z jego konkretnymi ustaleniami.
 W nowym studium uwzględnione zostaną  także ustalenia  Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego przyjętego Uchwałą nr 65/2004 Sejmiku Województwa  Mazowieckiego z dnia 7 czerwca  2004 roku.
Wykonana w 2006 roku  „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Płocka
w latach 1998-2005”, zawierająca także ocenę aktualności obowiązującego Studium wykazała iż niezbędne jest przystąpienie do jego całościowej zmiany.
 Podjęta w dniu 24 maja 2005 roku przez Radę Miasta Płocka Uchwała Nr 701/XL/05 dotyczyła częściowej zmiany Studium (w zakresie komunikacji i handlu masowego). Ze względu na wnioski końcowe przeprowadzonej Analizy zasadnym jest uchylenie podjętej wcześniej uchwały. 
  Zgodnie z art. 9 ust. 1 oraz w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium podejmuje rada gminy.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 01 czerwca 2007, godzina 11:10)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 214
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji