UCHWAŁA Nr 181/XI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2007 roku
w sprawie: ustalenia nazwy dla nowej przeprawy mostowej.

UCHWAŁA Nr 181/XI/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 sierpnia 2007 roku

w sprawie:  ustalenia  nazwy  dla  nowej  przeprawy  mostowej.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220; Nr 62  poz.558; Nr 113  poz.984; Nr 153  poz. 1271; Nr 214  poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.717; Nr 162  poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102  poz. 1055; Nr 116  poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. nr 172 poz 1441; Nr 175 poz.1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128), art.13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów   normatywnych  i   niektórych  innych  aktów   prawnych  ( Dz. U. z 2007 r.  Nr 68  poz. 449) - Rada  Miasta  Płocka  postanawia:

§ 1

Nadać  nowo powstałej przeprawie mostowej nazwę:
-   Solidarności
Położenie mostu określa załącznik nr 1.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania.

Przewodniczący
Rady  Miasta  Płocka

Tomasz Korga

 

U Z A S A D N I E N I E


W  plebiscycie na patrona nowego mostu, ogłoszonym przez Urząd Miasta Płocka i Gazetę Wyborczą  płocczanie zdecydowali, że dla drugiej przeprawy mostowej najbardziej odpowiednie będzie  imię Solidarności.

Członkowie Zespołu ds. Nazewnictwa Ulic oraz osoby zaproszone na posiedzenie w/w Zespołu jednogłośnie zaopiniowali nadanie nowej przeprawie mostowej imienia - Solidarności.

Solidarność to wspólnota działania, podyktowana wspólnością interesów, więź duchowa z osobą lub grupą społeczną zbliżona do braterstwa i czasami wynoszona do rangi moralnego obowiązku, a także forma zobowiązania polegająca na obowiązku wzajemnej odpowiedzialności i pomocy. Solidarność ma na celu tworzenie nowej rzeczywistości, w której najwyższą wartością jest człowiek i jego byt. Siłę solidarności stanowi szacunek dla ludzkiej godności, wolności i patriotyzmu.
Nadanie  imienia  Solidarności, będzie  wyrazem  pamięci i wdzięczności dla wszystkich , którzy poświęcili się w imię wolności.
Powstały w 1980 roku w Polsce NSZZ „Solidarność” przyjął taką nazwę, aby podkreślić naturalne pragnienie wolności, głęboko zakorzenione w polskim narodzie.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 30 sierpnia 2007, godzina 12:22)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 390
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji