UCHWAŁA NR 447/XXXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale Nr 391/XXVII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2008 roku w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku"

UCHWAŁA NR 447/XXXI/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale Nr 391/XXVII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2008 roku w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku"

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717; z 2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492;  z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130 poz. 1087; z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635; z 2007r. Nr 127 poz. 880 oraz z 2008r. Nr 199 poz. 1227 i Nr 201 poz. 1237) oraz art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139; Nr 41, poz. 412; Nr 111 poz. 1279; z 2000r. Nr 12, poz. 136; Nr 109, poz. 1157; Nr 120, poz. 1268; z 2001r. Nr 5, poz. 42; Nr 14 poz. 124; Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804;      z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz.1112 i z 2003r. Nr 80 poz. 717) oraz  art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717,               Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128 i  Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180 poz. 1111),

Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
Prostuje się oczywistą omyłkę w części graficznej, stanowiącej załączniki Nr 1 i 2 do Uchwały Nr 391/XXVII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2008 roku w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku, opublikowanej                                     w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 199 z dnia 23 listopada 2008 roku poz. 7419, polegającą na nieuwzględnieniu treści załącznika do Uchwały Nr 139/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie rozpatrzenia zarzutu Agnieszki i Jacka Jabłońskich do ustaleń projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku, wniesionego w dniu 12 czerwca 2006 roku.

§ 2
1. Istniejącą zabudowę na działce o nr ewidencyjnym gruntów 420/3 wskazuje się jako budynki do adaptacji, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
2.  Pozostałe postanowienia zawarte w treści oraz w załącznikach Nr 1 i 2 Uchwały Nr 391/XXVII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2008 roku w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku pozostają                                   w dotychczasowym brzmieniu.

§ 3
Niniejsza uchwała stanowi integralną część Uchwały Nr 391/XXVII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2008 roku w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku.

§ 4
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
          Przewodniczący
        Rady Miasta Płocka
     
                        Tomasz Korga

 

UZASADNIENIE

 Podjęcie przedmiotowej uchwały jest spowodowane koniecznością korekty oczywistej omyłki, która wystąpiła na rysunkach planu, stanowiących Załączniki nr 1 i 2 do Uchwały Nr 391/XXVI1/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2008 roku w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku
 Na rysunkach planu nie zostały wskazane jako do adaptacji istniejące budynki, zlokalizowane na działce o numerze ewidencyjnym 420/3 w ramach terenu 14MNe (mieszkalnictwo jednorodzinne o małej intensywności).
Wspomniana wyżej część działki wchodząca w skład terenu 14MNe i wyznaczony na niej zasięg terenów budowlanych były przedmiotem zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku wniesionego w dniu  12 czerwca 2008 roku przez Państwa Agnieszkę i Jacka Jabłońskich.
 Zgodnie z Uchwałą Nr 139/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie rozpatrzenia zarzutu Agnieszki i Jacka Jabłońskich do ustaleń przedmiotowego planu miejscowego zwiększono zasięg terenu budowlanego oraz wskazano istniejące budynki do adaptacji.
 W związku z powyższym postanawia się sprostować zaistniałą omyłkę i wskazać przedmiotowe budynki jako budynki do adaptacji.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (wtorek, 06 stycznia 2009, godzina 14:07)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 917
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji