Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 128/IX/11
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 128/IX/11

                                                           
          Załącznik Nr 2 do uchwały
WARUNKI  I  ZASADY  KORZYSTANIA  Z  PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH  NA  TERENIE  MIASTA  PŁOCKA

§1
1. Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta Płocka, które stanowią własność Gminy Miasta – Płock lub są przez nią zarządzane, zwane dalej  „przystankami”, mogą korzystać operator publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnicy, w ramach wykonywania publicznego transportu zbiorowego.
2. Warunkiem korzystania z przystanków jest zawarcie umowy na korzystanie z przystanków na terenie miasta Płocka.
§2
1. Do wniosku o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków  należy dołączyć:
1) proponowany rozkład jazdy, uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami,
2) wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem ich nazw,
3) mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami.
2. Do wniosku o zawarcie umowy z Gminą Miasto – Płock  na korzystanie z przystanków należy dołączyć:
1) kserokopię zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
2) kserokopię obowiązującego rozkładu jazdy.
3. Umowę zawiera się na okres ważności zezwolenia. Umowa określa w szczególności:
1) ilość zatrzymań środka transportu na przystankach.
2) wykaz obsługiwanych przystanków według rozkładu jazdy.
§3
1. Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji przewozów (wsiadanie i wysiadanie pasażerów).
2. Zabrania się postoju na przystanku ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów.
3. Rozkłady jazdy środków transportu poszczególnych przedsiębiorców (operatorów i przewoźników) są podawane do publicznej wiadomości na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych. Każdy rozkład jazdy zawiera nazwę operatora lub przewoźnika i ewentualnie jego logo.
4. Umieszczenie tablicy z  rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w należytym stanie technicznym należy do przedsiębiorcy (operatora, przewoźnika).
5. Zabrania się umieszczania na przystankach innych informacji niż te, które dotyczą rozkładu jazdy, oraz reklam.
6.  Przedsiębiorca korzystający z przystanku zobowiązuje się do:
a) korzystania z przystanków komunikacji w sposób umożliwiający innym          przedsiębiorcom korzystanie z nich na równych prawach,
b) powiadamiania zarządzającego przystankami o zmianie rozkładu jazdy i ilości          przystanków, z których korzysta.
§4
1. Zarządca może odmówić zgody na udostępnienie przystanków komunikacji jeżeli:
1) wydanie zgody ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych (uniemożliwi lub w znaczny sposób utrudni korzystanie z przystanków przez uprawnionych przedsiębiorców);
2) wydanie zgody spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (środa, 20 kwietnia 2011, godzina 15:14)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 033
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji