Uchwała Nr 956/LVI/06 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2006 roku
w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Zespołu Konsultacyjnego d/s Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Uchwała Nr 956/LVI/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 maja 2006 roku
 

w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Zespołu Konsultacyjnego d/s Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Na podstawie pkt 2 ust. 2 i pkt 3 Regulaminu Zespołu Konsultacyjnego d/s Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi stanowiącego załącznik nr 1 do Karty Współpracy Miasta Płocka z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego przyjętej uchwałą Nr 871/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia „Karty współpracy Miasta Płocka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 16 poz. 128)  - Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Na członków Zespołu Konsultacyjnego d/s Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi wybrano następujących dwóch Radnych:

1. Elżbieta Popczuk
2. Barbara Smardzewska – Czmiel.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


Uzasadnienie

Pismem PP.0155/1/06 z dnia 10.05.2006 r. Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka d/s Organizacji Pozarządowych zwrócił się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta o dokonanie wyboru dwóch delegatów Rady Miasta, którzy  wejdą w skład Zespołu Konsultacyjnego.
Zgodnie z zapisem pkt 2 ust. 2 i pkt 3 Regulaminu Zespołu Konsultacyjnego w skład Zespołu Konsultacyjnego d/s Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (załącznik do uchwały Rady Miasta Płocka Nr 871/L/05 z dnia 29.12.2005 r.) wchodzi dwóch przedstawicieli Rady Miasta. Rada Miasta wybiera swoich przedstawicieli do Zespołu spośród kandydatów zgłoszonych po jednym przez poszczególne Kluby Radnych oraz Przewodniczącego Rady Miasta. Wybór członków do Zespołu odbywa się w drodze uchwały Rady Miasta Płocka.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 02 czerwca 2006, godzina 11:00)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 218
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji