UCHWAŁA NR 711/L/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku
w sprawie uszczegółowienia opisu dotychczasowych obwodów głosowania w mieście Płocku.

UCHWAŁA NR  711/L/10 Rady Miasta Płocka z dnia 27 kwietnia 2010 roku

w sprawie uszczegółowienia opisu dotychczasowych obwodów głosowania w mieście Płocku.

 Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i 1652) w  związku z art. 22 ustawy z dnia 27 września 1990 roku o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,  z 2003 r. Nr 57, poz. 507, Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2005 r. Nr 160, poz. 1346, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 196, poz. 1218, z 2009 r. Nr 202, poz. 1547, Nr 213, poz. 1651 i 1652) oraz art. 29 i art. 30 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007r. Nr 190, poz. 1360, z 2008 Nr 171, poz. 1056) – Rada Miasta Płocka, uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się, że dotychczasowe obwody głosowania utworzone zgodnie z uchwałą Nr 809/II-A/98 Zarządu Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 1998 roku w sprawie podziału miasta Płocka na obwody głosowania (zmienioną uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 638/XXIX/00  z dnia 18 sierpnia 2000 roku, Nr 879/XLIII/01 z dnia 20 lipca 2001 roku, Nr 1109/LIV/02 z dnia 25 czerwca 2002 roku, Nr 478/XXIV/04  z dnia 20 kwietnia 2004 roku, Nr 737/XLIII/05 z dnia 28 czerwca 2005 roku, Nr 977/LVII/06 z dnia 27 czerwca 2006 roku, Nr 183/XII/07 z dnia 12 września 2007 roku i Nr 500/XXXV/09 z dnia 31 marca 2009 roku), będą obwodami do głosowania w celu przeprowadzenia w 2010 roku wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej.

§ 2.

W obwodach głosowania, o których mowa w  § 1 wprowadza się zmiany:
1.w obwodzie nr 40 dopisać  ulice „4 Pułku Strzelców Konnych” i „8 Pułku Artylerii Lekkiej”,
2.w obwodzie nr 59 dopisać ulicę „ks. prałata Stefana Niedzielaka”,
3.w obwodzie nr 63 w miejsce zapisu „Jeziorna (nr nieparzyste od 1 do 15 i nr parzyste od 2 do 8)” wpisać „Jeziorna (nr nieparzyste od 1 do 15 nr i parzyste od 2 do 84)”.

§ 3.

Tworzy się następujące obwody odrębne:
1.obwód odrębny – Szpital Miejski im. Świętej Trójcy w Płocku,
2.obwód odrębny – Wojewódzki Szpital Zespolony im. M. Kacprzaka w Płocku,
3.obwód odrębny – Zakład Karny w Płocku.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5.

Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Płocku.


§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń.

§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 27 września 1990 r. r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, głosowanie w wyborach przeprowadza się w stałych i odrębnych obwodach głosowania utworzonych na podstawie przepisów  ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
 Zmian w podziale miasta na obwody głosowania dokonuje Rada Miasta Płocka w formie uchwały. Prezydent przedkłada Radzie Miasta wnioski w sprawie zmian w podziale na stałe obwody głosowania, jeżeli konieczność taka wynika ze zmiany granic gminy, zmiany liczby mieszkańców w gminie lub w obwodzie głosowania.
 W przypadku przedłożonej uchwały Rady zmianami, o których stanowi ustawa jest uszczegółowienie polegające na dopisaniu nazw ulic nadanych uchwałami Rady. Natomiast zaproponowane uszczegółowienie opisu granic poprzez uporządkowanie numeracji nieruchomości nie stanowi zmian w podziale na obwody głosowania w rozumieniu art. 31 Ordynacji wyborczej.
 Uchwała Rady przewiduje również utworzenie obwodów odrębnych w dwóch szpitalach i Zakładzie Karnym, których utworzenie wynika z przepisów Ordynacji wyborczej.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (czwartek, 29 kwietnia 2010, godzina 17:23)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 537
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji