UCHWAŁA NR 696/XLII/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku
zmieniająca Uchwałę Nr 479/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

UCHWAŁA NR 696/XLII/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2013 roku

zmieniająca Uchwałę Nr 479/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 zmiany 2013 r. poz. 645 i poz. 1318), art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do                  lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457, j.t.); Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1
W załączniku do Uchwały Nr 479/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 po słowie: warunków” dodaje się łącznik „i”;
2) w § 3 ust. 3 skreśla się pkt 1;
3) w § 5 w miejsce wyrażenia „w § 4 ust. 6a” wpisuje się wyrażenie „w § 4 ust. 3 pkt 6 a”.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
         

           Przewodniczący
         Rady Miasta Płocka 


                                  Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (czwartek, 02 stycznia 2014, godzina 13:39)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 347
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji