UCHWAŁA Nr 116/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007 roku
w sprawie: zmiany uchwały 78/VII/2007 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie przystąpienia Gminy Płock wraz ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego do projektu „Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego”, wnioskowanego o dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego lub Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w ramach Priorytetu 5 „Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem” na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego oraz sposobu finansowania przez Miasto Płock uczestnictwa w tym projekcie.

UCHWAŁA Nr 116/IX/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 maja 2007 roku

w sprawie: zmiany uchwały 78/VII/2007 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie przystąpienia Gminy Płock wraz ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego do projektu „Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego”, wnioskowanego o dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego lub Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w ramach Priorytetu 5 „Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem” na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego oraz sposobu finansowania przez Miasto Płock uczestnictwa w tym projekcie.

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr  80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203,  z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1

W Uchwale Nr 78/VII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie przystąpienia Gminy Płock wraz ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego do projektu „Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego”, wnioskowanego o dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego lub Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w ramach Priorytetu 5 „Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem” na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego oraz sposobu finansowania przez Miasto Płock uczestnictwa w tym projekcie wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
Postanawia się o przystąpieniu Gminy Płock wraz ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego do Projektu „Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży regionu płockiego”, wnioskowanego o dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego lub Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
w ramach priorytetu 5 „Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem” na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego.
2. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
„Ustala się, iż w ramach realizacji Projektu opisanego w §1 Gmina Płock zobowiązuje się do sfinansowania i zrealizowania ze środków własnych w roku 2008 zadania inwestycyjnego pod nazwą „Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia wśród dzieci 
i młodzieży regionu płockiego”, polegającego na przebudowie boisk i urządzeń sportowych w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego oraz do sfinansowania i przeprowadzenia w latach 2008-2011 programu pozalekcyjnych zajęć, promujących prozdrowotny styl życia wśród dzieci i młodzieży oraz mający sportowo-rekreacyjny charakter.”
3. § 4 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„Wyraża się zgodę na finansowanie Projektu opisanego w § 1 niniejszej uchwały 
z Budżetu Miasta Płocka na lata 2008-2011 do wysokości udziału własnego tj. 15 % ogólnej wartości projektu przypadającej na Gminę Płock (wkład własny inwestycyjny 
137.315,42 zł oraz wkład własny nieinwestycyjny 68.468,88 zł) wynikającego z umowy 
o dofinansowanie Projektu. Źródło finansowania Dział 801 Rozdział 80101.
Szacowana wartość projektu dotycząca Gminy Płock wynosi 1.371.895,34 zł                   brutto, w części inwestycyjnej – 915.436,14 zł brutto, w części dotyczącej programu zajęć pozalekcyjnych – 456.459,20 zł.”

4. W § 4 uchwały dodać pkt 3 w brzmieniu:
„Upoważnia się Prezydenta do zaciągania zobowiązań wykraczających poza okres jednego roku budżetowego związanych z realizacją Projektu, o którym mowa w § 3 Uchwały w zakresie zabezpieczenia środków finansowych na finansowanie projektu w pierwszym  i drugim kwartale jego rzeczowej realizacji w kwocie 1.017.382,50 zł.”

§ 2
Pozostałe zapisy Uchwały Nr 78/VII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007 roku nie ulegają zmianie.


§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4
Wykonanie Uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 5
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga

 


Uzasadnienie

Proponowane zmiany w Uchwałe nr 78/VII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007 roku związane są :
- ze zmianą nazwy projektu z „Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” na „Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży regionu płockiego”,
- z kwotowym określeniem wysokości udziału własnego Gminy Płock w finansowaniu Projektu,
- ze zwiększeniem kwoty dotyczącej programu zajęć pozalekcyjnych (wydatki   nieinwestycyjne) poprzez włączenie do wydatków nieinwestycyjnych kosztów     zarządzania projektem,
- z zabezpieczeniem środków finansowych na finansowanie projektu w I i II kwartale jego rzeczowej realizacji.
Nazwa projektu została zmieniona Uchwałą Nr VI/2007 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 11 kwietnia 2007 roku.
Zmiana kwoty dotyczącej cześci nieinwestycyjnej projektu wiąże się ze zmianą (zmniejszeniem) wartości całkowitej projektu, która wynika z dokładnego oszacowania kosztów zarządzania projektem. Uchwała nr 78/VII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007 roku określała przewidywaną wartość kosztów zarządzania projektem.
Wprowadzenie powyższych zmian jest niezbędne w celu uzupełnienia złożonego wniosku aplikacyjnego.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 01 czerwca 2007, godzina 11:22)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 191
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji