Uchwała Nr 840/XLVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 listopada 2005 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Płock, w prawo własności tych nieruchomości.

Uchwała Nr 840/XLVIII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 22 listopada 2005 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Płock, w prawo własności tych nieruchomości.

Na podstawie art. 18  ust. 2 pkt 9 lit a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 ), art. 1 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
( Dz. U. Nr 175, poz. 1459 ) w związku z art. 67 ust. 1, art. 68 ust. 1 pkt 1 i 7 oraz art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782 ze zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 150, poz. 1251, Nr 169 poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459 ) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje :

§ 1.

Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia w prawo własności prawa użytkowania wieczystego ułamkowych części nieruchomości gruntowych związanych z lokalami mieszkalnymi na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych - - osób fizycznych i prawnych - w wysokości 99 % od różnicy wartości prawa własności nieruchomości i wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości.

§ 2.

Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia w prawo własności prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych zabudowanych na cele mieszkaniowe na rzecz użytkowników wieczystych - osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych - w wysokości 99 % od różnicy wartości prawa własności nieruchomości i wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


Uzasadnienie

Dnia 13 października 2005 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 lipca 2005 r.
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ( Dz. U. 175, poz. 1459 ).
W związku z tym Rada Miasta w drodze uchwały winna, o ile uzna to za stosowne, wyrazić zgodę na stosowanie bonifikat w określonej wysokości przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności tej nieruchomości  Rada Miasta Płocka uchwałą Nr 498/XXVI/04 z dnia 25 maja 2004 r. wyraziła zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 99 % od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych, zabudowanych, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Płock sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych będących spółdzielniami mieszkaniowymi oraz uchwałą Nr 686/XXXIX/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. wyraziła zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 99 % od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych, zabudowanych, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Płock sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych będących osobami fizycznymi o ile osoby te są współużytkownikami wieczystymi nieruchomości wraz ze spółdzielniami mieszkaniowymi.

Ponieważ spółdzielnie mieszkaniowe i część osób fizycznych będących właścicielami lokali mieszkalnych już korzysta przy nabyciu własności gruntu z bonifikaty 99 % to przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ułamkowych części nieruchomości gruntowych związanych z lokalami mieszkalnymi proponuje się udzielenie bonifikaty w wysokości 99%.

Proponuje się udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia w prawo własności prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych zabudowanych na cele mieszkaniowe na rzecz użytkowników wieczystych – osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych – ze względów wyżej wymienionych w wysokości 99 % od różnicy wartości prawa własności nieruchomości i wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 30 listopada 2005, godzina 11:58)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 388
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji