UCHWAŁA NR 130/IX/11 z dnia 19 kwietnia 2011
W sprawie uchylenia Uchwały Nr 99/VIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Płock położonych w Płocku, Obręb 9, w części dotyczącej działek oznaczonych numerami ewidecyjnymi 1559/2, 1561/3 oraz 1561/7.


UCHWAŁA NR 130/IX/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 19 kwietnia 2011 roku


W sprawie uchylenia Uchwały Nr 99/VIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Płock położonych w Płocku, Obręb 9, w części dotyczącej działek oznaczonych numerami ewidecyjnymi 1559/2, 1561/3 oraz 1561/7.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. “a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o  samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 214 poz. 1806, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 Dz.U. z 2006 r.    Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz.1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz.U. Z 2008 r Nr 180, poz. 1111, Dz.U. Z 20009 r. Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz.U. Z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 j.t. ze zm. z 2010 r. Nr 106 poz. 675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043) Rada Miasta postanawia, co następuje:
§ 1
Uchyla się Uchwałę Rady Miasta Płocka Nr 99/VIII/07 z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Płocku, Obręb 9, w rejonie ulic Strzeleckiej, Ułańskiej, Powstańców Styczniowych i Al. Kilińskiego, oznaczonych w rejestrze ewidencji gruntów jako działki: nr 1559/2 o pow. 13 652 m2, nr 1561/3 o pow. 4 624 m2, nr 1561/7 o pow. 4790 m2.
Powyższe nieruchomości objęte są Księgą wieczystą Kw 79470/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca  
 Rady Miasta Płocka
         
          Elżbieta Gapińska

 

U Z A S A D N I E N I E

Nieruchomości niezabudowane położone w Płocku w Obrębie 9, oznaczone nr ewid. działek 1559/2, 1561/3 oraz 1561/7 Kw 79470/4 według ewidencji gruntów stanowią własność Gminy Płock.
Zgodnie z Uchwałą Nr 99/VIII/07 z dnia 24 kwietnia 2007 r. ww. nieruchomości  zostały przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Dla ww. działek obowiazują ustalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Strzeleckiej, Maneżowej, Saperskiej      i Powstańców w Płocku" zatwierdzonego Uchwałą nr 383/XXI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 24 lutego 2004 r.:
- dla działki nr 1559/2 położonej  w jednostce strukturalnej 2 UC (UN)
przenaczenie podstawowe: usługi centrum o charakterze lokalnym i ponadlokalnym; przeznaczenie dopuszczalne: nauka i szkolnictwo wyższe, mieszkalnictwo zbiorowe, garaż wielopoziomowy, parkingi, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, zieleń,
- dla działki nr 1561/3 położonej w jednostce strukturalnej 5 MW
przeznaczenie podstawowe:  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
przeznaczenie dopuszczalne: nieuciążliwe usługi wbudowane w budynki mieszkalne, garaże wbudowane, parkingi, urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej,
- dla działki nr 1561/7 położonej w jednostce strukturalnej 7 UW
przeznaczenie podstawowe: usługi wyspecjalizowane o uciążliwości nieprzekraczającej poza granice terenu,
przeznaczenie dopuszczalne: wewnętrzny układ komunikacyjny, place parkigowe, garaże, zieleń.

W okresie od 2007 do 2010 roku Prezydent Miasta Płocka ogłosił i przeprowadził              6 przetargów na zbycie działki 1559/2. Z uwagi na negatywny wynik przetargów Gmina Miasto Płock rozważy inny sposób zadysponowania działek nr 1559/2 i nr 1561/3.
Natomiast w stosunku do działki 1561/7 trwają rozmowy z Wojewodą Mazowieckim          w sprawie zamiany nieruchomości na potrzeby Sądu Okręgowego w Płocku.

Z uwagi na powyższe konieczne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (środa, 20 kwietnia 2011, godzina 15:18)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 441
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji