U C H W A Ł A Nr 53/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku
w sprawie: wniosku do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Północ w Płocku, wniesionego przez małż. Roberta Kopeć i Annę Bielanik–Kopeć, małż. Stanisława i Marię Nowosielskich oraz Panią Marię Nowak.
U C H W A Ł A Nr 53/VI/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 stycznia 2003 roku


w sprawie: wniosku do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Północ w Płocku, wniesionego przez małż. Roberta Kopeć i Annę Bielanik–Kopeć, małż. Stanisława i Marię Nowosielskich oraz Panią Marię Nowak.

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz.1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154 , poz. 1804, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 130, poz. 1112 i Nr 25, poz. 253) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) po rozpatrzeniu wniosku do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Północ w Płocku, wniesionego w dniu 29 października 2002r. przez małż. Roberta Kopeć i Annę Bielanik–Kopeć, małż. Stanisława i Marię Nowosielskich oraz Panią Marię Nowak – Rada Miasta Płocka postanawia:

§1
Uwzględnić wniosek z dnia 29 października 2002r. małż. Roberta Kopeć i Anny Bielanik–Kopeć, małż. Stanisława i Marii Nowosielskich oraz Pani Marii Nowak.

§2
Dokonać w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Północ w Płocku zmiany, polegającej na ustanowieniu zasad podziału części działki o nr ew. 293/66 w sposób określony w przedmiotowym wniosku.

§3
Uchylić Uchwałę Nr 1150/LVI/02 Rady Miasta Płocka z dnia 24 września 2002r.

§4
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:32)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 662
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji