Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 601/XLII/09
Załącznik nr 4 do LPR Postępowanie w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 601/XLII/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 października 2009 roku

 

 

Załącznik nr 4 do LPR

 

Postępowanie w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko


 „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka - Aktualizacja na lata 2007–2013”  jest aktualizacją przyjętego w 2005 r. Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Płocka, który stanowił identyfikację potrzeb w zakresie rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta Płocka w kontekście wykorzystania funduszy strukturalnych w latach 2005 – 2013 oraz kierunkowo do    2020 r. Misją zaktualizowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR) jest kompleksowa odnowa wytypowanych do rewitalizacji obszarów miasta w aspektach infrastrukturalno – przestrzennym, gospodarczym i społecznym, która ma prowadzić do wzmocnienia potencjału rozwojowego miasta Płocka, jako ośrodka równoważenia rozwoju oraz historycznej stolicy Mazowsza, chroniącego walory przyrodniczo – krajobrazowe oraz lokalne dziedzictwo kulturowo – historyczne, dbającego o wysoką jakość życia mieszkańców. LPR zawiera charakterystykę obszarów zdegradowanych przeznaczonych do odnowy oraz zestawienie planowanych do realizacji na tych obszarach projektów.
 Zgodnie z art. 48 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz 1227 z późn. zm.) organ opracowujący projekt dokumentu może, po uzgodnieniu z właściwymi organami odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko może dotyczyć wyłącznie projektów dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje w ustaleniach przyjętych już dokumentów lub projektów dokumentów dotyczących obszarów w granicach jednej gminy.
 O zajęcie stanowiska w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Płocka - Aktualizacja na lata 2007–2013” wystąpiono z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie. W odpowiedzi na powyższe Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie (pismem z dnia 7.07.2009 r. znak RDOŚ-14-WOOŚ-I-IA-0713-094/09) oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie (opinią sanitarną ZNS.711-2275-1/09.AU z dnia 16.09.2009 r.) stwierdzili, że nie ma konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu.
 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz 1227 z późn. zm.) przy odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wzięto pod uwagę następujące uwarunkowania:
charakter działań przewidzianych w „Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Płocka - Aktualizacja na lata 2007–2013”
 Projekty ujęte w Programie Rewitalizacji Miasta Płocka mają na celu odnowę zdegradowanych i zagrożonych marginalizacją obszarów miasta m.in. poprzez: ochronę obiektów o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym, poprawę jakości i dostępności do infrastruktury o charakterze społeczno – edukacyjnym, rozwój infrastruktury dla celów turystycznych, rekreacyjnych i kulturalnych, zagospodarowanie i modernizację przestrzeni publicznych, poprawę funkcjonalności ruchu kołowego, ruchu pieszego, estetyki przestrzeni publicznych, odnowę zdekapitalizowanych zasobów mieszkaniowych, w tym rozwój infrastruktury technicznej oraz poprawę jakości środowiska. Silna kumulacja negatywnych czynników o charakterze społecznym, gospodarczym i przestrzennym na wyznaczonych obszarach kryzysowych stwarza zagrożenie zahamowania rozwoju społeczno-gospodarczego miasta, a także wpływa na utrudnione warunki życia mieszkańców.
 Projekty przewidziane do realizacji w ramach przedmiotowego programu zlokalizowane są na wyznaczonych do rewitalizacji obszarach zdegradowanych położonych w granicach administracyjnych Gminy – Miasto Płock.  Realizowane są na terenie miasta, czyli tej przestrzeni środowiska geograficznego, która jest już poddana silnej antropopresji. Zmiany w ekosystemach spowodowane są zanieczyszczeniem wody, emisją hałasu, zaśmiecaniem, emisją zanieczyszczeń powietrza. Odnowa terenów zdegradowanych wpłynie pozytywnie na poszczególne komponenty środowiska nie tylko na obszarach, na których będą realizowane projekty rewitalizacyjne, ale także na całe środowisko miasta. Korzyści dla środowiska wynikać będą z poprawy estetyki budynków oraz zagospodarowania pustych przestrzeni publicznych. Szczególne znaczenie będą miały projekty z zakresu infrastruktury mieszkaniowej. Modernizacja infrastruktury technicznej budynków, działania zmierzające do podniesienia ich efektywności energetycznej, w tym modernizacja systemów ciepłowniczych oraz urządzeń centralnego ogrzewania wpłyną nie tylko na poprawę komfortu użytkowania, ale także spowodują oszczędność wody, energii elektrycznej, zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska.  
 W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, iż projekty, wynikające z Programu Rewitalizacji, nawiązują do założeń i celów operacyjnych, a także konkretnych działań, ujętych w strategiach i programach wyższego szczebla i przyczynią się do ich realizacji. Realizacja projektów w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Płocka - Aktualizacja na lata 2007–2013” powiązana jest m.in. z działaniami przewidzianymi w „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2022 roku” oraz następującymi dokumentami warunkującymi jej skuteczną realizację:
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program ochrony środowiska dla miasta Płocka
Plan gospodarki odpadami dla miasta Płocka
Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń  Kanalizacyjnych
Program „Płock dla Przedsiębiorczych”
Program „Organizacja prac społecznie użytecznych”
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Płocka na lata 2006 – 2012.
rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko
 Program nie przewiduje realizacji projektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a czas ich oddziaływania winien ograniczyć się do czasu wykonywania prac budowlanych i organizacyjnych. Nie przewiduje się prawdopodobieństwa wystąpienia oddziaływań skumulowanych i transgranicznych. Przy zachowaniu odpowiedniej organizacji placu budowy i organizacji zaplecza socjalnego – elementy środowiska naturalnego narażone na oddziaływania krótkotrwałe będą mogły wrócić do pierwotnych parametrów natychmiast po zakończeniu prac, a odpady zostaną wywiezione na wysypisko. Realizacja projektów będzie mogła spowodować czasowy wzrost krótkotrwałego zapylenia, wystąpienie krótkotrwałych zmian klimatu akustycznego spowodowane pracami ziemnymi oraz wzmożonym ruchem samochodów ciężkich, a także wystąpienie emisji niskich zanieczyszczeń (spaliny) w ilościach nie przekraczających obowiązujących norm. Wszelkie działania będą ukierunkowane i nadzorowane przez specjalistów. Prowadzone będą z zastosowaniem zasad zrównoważonego rozwoju i ładu przestrzennego. Na realizacji projektów ujętych w „Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Płocka - Aktualizacja na lata 2007–2013” powinno zyskać zarówno środowisko, ludzie, jak i kultura. Projekty rewitalizacyjne pozytywnie będą oddziaływać na środowisko naturalne w związku z oszczędnością wody, energii elektrycznej, poprawą estetyki krajobrazu, eliminacją szkodliwych substancji (np. azbestu). Oddziaływanie projektów na człowieka wynikać będzie z poprawy warunków mieszkaniowych, łatwiejszego dostępu do usług/instytucji oraz wzrostu atrakcyjności gospodarczej odnawianych obszarów. Poprawa wyglądu całego obszaru wywoła korzystny efekt wizualny, a tym samym wpłynie na zdrowie psychiczne ludzi, a materialne dziedzictwo kultury zachowane zostanie dla przyszłych pokoleń.
cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko
 Część terenu miasta Płocka znajduje się na terenie obszarów Natura 2000: Dolina Środkowej Wisły PLB 140004 (Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków) i Kampinoska Dolina Wisły (projektowany Specjalny Obszar Ochrony Siedliskowej). Na terenie Płocka zarejestrowanych jest 9 pomników przyrody: 4 dęby szypułkowe o obwodach 260-500 cm, grupa 2 drzew rzadkich drzew, 3 pojedyncze rzadkie drzewa i głaz skalny. W celu ochrony cennego krajobrazu naturalnego – zachowania jego walorów estetycznych, rekreacyjnych i funkcji korytarzy ekologicznych 29.01.2002 r. uchwałą Rady Miasta Płocka zostały utworzone dwa zespoły przyrodniczo-krajobrazowe: jaru rzeki Brzeźnicy i jaru rzeki Rosicy.
 Na obszarze miasta znajdują się 373 zabytki nieruchome z czego 158 posiada indywidualne wpisy do rejestru zabytków, a 14 chronionych jest na podstawie ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zabytki nieruchome figurują w gminnej ewidencji zabytków prowadzonej przez Prezydenta Miasta Płocka, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.). Najstarsze i najbardziej reprezentatywne części Śródmieścia są wpisane do rejestru zabytków jako zespół urbanistyczno-architektoniczny i warstwy kulturowe Miasta Płocka (nr rejestru zabytków 51/182/59W, data wpisania 16.11.1959 r.). 
 Realizacja projektów w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Płocka - Aktualizacja na lata 2007–2013” nie wpłynie negatywnie na zachowanie powiązań przyrodniczych, w tym na spójność sieci Natura 2000. Obowiązek uzgadniania wszelkich prac inwestycyjnych realizowanych przy zabytkach nieruchomych z Miejskim Konserwatorem Zabytków eliminuje wystąpienie negatywnego wpływu realizowanych projektów na zachowanie dziedzictwa kulturowego. Obowiązki natomiast prawa wspólnotowego i polskiego nakładane na inwestorów w zakresie przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć planowanych do współfinansowania ze środków unijnych (udzielanie opinii i stanowisk przez właściwy organ ochrony środowiska i organ inspekcji sanitarnej, wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez właściwe organy administracji publicznej) zapewniają realizację projektów, które nie naruszą stanu środowiska.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (piątek, 30 października 2009, godzina 10:33)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 773
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji