UCHWAŁA NR 893/LIII/2014 z dnia 20 listopada 2014 roku
w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy - Miasto Płock przy ul. Dobrzykowskiej w Płocku.

UCHWAŁA NR 893/LIII/2014

Rady Miasta Płocka 

z dnia 20 listopada 2014 roku

 

 

w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy - Miasto Płock przy ul. Dobrzykowskiej w Płocku.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518, poz. 659, poz. 805, poz. 906) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowych o łącznej pow. 125646 m2 położonych w Płocku przy ul. Dobrzykowskiej (obr. 12) zgodnie z wykazem działek wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały z przeznaczeniem pod uprawy dla Pana Franciszka Kłosińskiego na okres 1 roku.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący   

 Rady Miasta Płocka

 

 

Artur Jaroszewski

 

 

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (piątek, 21 listopada 2014, godzina 12:29)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 301
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji