Uchwała Nr 847/XLIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2005 roku
w sprawie zwolnienia z opłat wniosków o wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez gminę miasta Płocka.

Uchwała Nr 847/XLIX/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 13 grudnia 2005 roku

w sprawie zwolnienia z opłat wniosków o wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez gminę miasta Płocka.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,  z 2003r. Nr 80, poz. 717    i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759  oraz z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457), art. 28 ust. 3 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 i Nr 281, poz. 2777, z 2005r. Nr 33, poz. 289, Nr 94, poz, 788, Nr 143, poz. 1199, Nr 175, poz. 1460, Nr 177, poz. 1468, Nr 178, poz. 1480, Nr 179, poz. 1485, Nr 180, poz. 1494 i Nr 183, poz. 1583) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwalnia się od opłat wnioski o wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez gminę miasta Płocka oraz wnioski dotyczące zmiany wpisu w tej ewidencji - w okresie od dnia wejścia w życie uchwały do dnia 31 grudnia 2006 roku, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


Uzasadnienie

Możliwość zniesienia opłaty administracyjnej z tytułu rejestracji działalności gospodarczej lub zmiany wpisu do ewidencji jest jednym z nielicznych instrumentów wpływających na stymulowanie rozwoju gospodarczego jaki znajduje się w rękach samorządu.
Wedle danych Oddziału Ewidencji Działalności Gospodarczej przed wejściem w życie uchwały Nr 704/XL/05 Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja 2005 roku w sprawie zwolnienia    z opłat z tytułu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w mieście Płocku ilość podmiotów dokonujących rejestracji działalności gospodarczej na terenie Gminy Płock systematycznie spadała. Gwałtowny spadek ilości nowych wpisów w stosunku do wykreśleń, widoczne jest szczególnie na przestrzeni lat 2002/2004. Rok 2003 w stosunku do 2002 wskazuje na 10% spadek ilości rejestrowanych działalności, podczas gdy statystyka za rok 2004 pokazuje już 40% spadek w stosunku do roku ubiegłego.
Ustanowienie wyżej wymienionej uchwały  spotkało się z dużym zadowoleniem lokalnej społeczności i od momentu wejścia w życie tej uchwały zaobserwowano aktywizację podmiotów gospodarczych poprzez wzrost zarówno ilości zgłoszeń wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, jak i zgłoszeń zmiany wpisu.
Kontynuacja tego typu działań będzie z całą pewnością skutkować dalszym zwiększeniem samozatrudnienia wśród osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, a co za tym idzie, tworzeniem nowych miejsc pracy na terenie miasta Płocka.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (piątek, 16 grudnia 2005, godzina 07:49)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 395
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji