UCHWAŁA NR 199/XIII/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku
w sprawie nadania medalu Zasłużony dla Płocka Miejskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Płocku.

UCHWAŁA NR 199/XIII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 sierpnia 2011 roku

w sprawie nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Miejskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Płocku.

Na podstawie  art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,  z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) i § 13 ust. 2 pkt 15 Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 302/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazow. Nr 91, poz. 3271, z 2009 r. Nr 98, poz. 2753, Nr 145, poz. 4427, z 2010 r. Nr 187, poz. 5006, z 2011 r. Nr 10, poz. 388) – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1
Przyznaje się medal „Zasłużony dla Płocka” Miejskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Płocku z okazji jubileuszu 15 – lecia działalności.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca
Rady Miasta Płocka

Elżbieta Gapińska

 

 

 


Uzasadnienie

W tym roku MTBS Sp. z o.o. obchodzi jubileusz 15 – lecia swojego istnienia. Spółka została powołana na mocy Uchwały Nr 414/XXXIV/96 Rady Miasta Płocka z dnia 20 lutego 1996 roku i stała się jednym z pierwszych w kraju towarzystw budownictwa społecznego. Zgodnie z Uchwała  Nr 516/XXXVIII/96 Rady Miasta Płocka z dnia 18 czerwca 1996 roku rozpoczęto budowę pierwszego budynku z 55 mieszkaniami na wynajem na terenie kolonii „Zagroda” na osiedlu Podolszyce Południe. Tym sposobem otwarto nowy rozdział w historii budownictwa mieszkaniowego w Płocku.
 Aktualnie w zasobach Spółki znajduje się 2028 nowoczesnych mieszkań czynszowych na wynajem. Spółka należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się i najprężniej działających towarzystw budownictwa społecznego w Polsce. Działalność ta spowodowała, że miasto Płock jest na czwartym miejscu w kraju i na pierwszym w województwie mazowieckim w rankingu gmin budujących mieszkania z udziałem Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, prowadzonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. W 2003 roku Spółka jako pierwsza firma administrująca nieruchomościami w Płocku i jako jeden z pierwszych towarzystw budownictwa społecznego uzyskała certyfikat jakości ISO 9001-2000, w 2004 roku zdobyła I miejsce w konkursie „Mazowiecka Firma Roku 2003” w kategorii zarządzanie nieruchomościami, zdobywając „Złotego Orła Biznesu”, w 2008 roku przyznano jej nagrodę „Orła Polskiego Budownictwa” oraz tytuł „Najlepszej Samorządowej Spółki Roku”, w 2009 roku uzyskała tytuł „Lidera 2009” w programie Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości, a w roku 2011 wyróżnienie i tytuł „Gazeli Biznesu” .
 Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Płocku od samego początku swojego istnienia wzorowo realizuje programy mieszkaniowe określone decyzjami Rady Miasta Płocka i Prezydenta Miasta Płocka.
 Kapituła na posiedzeniu w dniu 17 sierpnia 2011 roku pozytywnie zaopiniowała wniosek Prezydenta Miasta Płocka o nadanie medalu „Zasłużony dla Płocka” dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Płocku.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (piątek, 02 września 2011, godzina 11:46)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 570
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji