Uchwała Nr 295/XV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2003 roku
w sprawie ufundowania sztandaru dla Zakładu Karnego w Płocku.

Uchwała Nr 295/XV/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 września 2003 roku

w sprawie ufundowania sztandaru dla Zakładu Karnego w Płocku.


                              Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80 poz. 717) – Rada Miasta Płocka postanawia:


§ 1.

Ufundować od społeczeństwa miasta Płocka sztandar dla Zakładu Karnego w Płocku.


§ 2.

Środki finansowe na realizację uchwały pochodzą z dobrowolnych wpłat społeczeństwa miasta, organizacji, stowarzyszeń, instytucji i nie obciążają budżetu miasta Płocka.


§ 3.

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki
    

UZASADNIENIE


            Zakład Karny w Płocku w 2003 roku obchodzi jubileusz 200-lecia działalności. Jest najstarszą placówką resocjalizacyjną w Polsce i stanowi nieodłączny element infrastruktury miasta.
Zakład aktywnie uczestniczy w działalności charytatywnej, udostępnia posiadane środki i wyposażenie. Dokłada także starań aby społeczeństwo naszego miasta czuło się bezpiecznie, współpracując w tym zakresie ze wszystkimi organizacjami odpowiedzialnymi za ład oraz porządek publiczny.
Zakład Karny podejmował także u siebie Ojca Świętego podczas wizyty Jana Pawła II w Płocku w 1991 roku i jest do dziś jedyną placówką penitencjarną w Polsce, która dostąpiła tego zaszczytu.
Z okazji rocznicy społeczeństwo miasta Płocka, jak również organizacje, stowarzyszenia i instytucje postanowiły ufundować sztandar dla Zakładu Karnego. Uroczystości jubileuszowe odbędą się w dniu 7 października br.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 06 października 2003, godzina 14:36)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 699
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji