UCHWAŁA NR 420/XXIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2008 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 364/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 roku zmienionej uchwałami: nr 433/XXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 16 marca 2004 roku, nr 733/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 roku, nr 923/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku, nr 1016/LXII/06 z dnia 24 października 2006 roku i nr 72/VI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2007 roku.

UCHWAŁA NR 420/XXIX/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 listopada 2008 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr 364/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 roku zmienionej uchwałami: nr 433/XXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 16 marca 2004 roku, nr 733/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 roku, nr 923/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku, nr 1016/LXII/06 z dnia 24 października 2006 roku i nr 72/VI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2007 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, pz. 1111) oraz art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 149, poz. 1452, Nr 211, poz. 2049, z 2004 r. Nr 97, poz. 962, Nr 160, poz. 1678, Nr 281, poz. 2780,z 2006 r. Nr 133, poz. 935)

Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
W uchwale nr 364/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie określenia stref przewozowych dla działalności przewozowej lokalnego transportu zbiorowego realizowanego na terenie miasta Płocka i sąsiednich gmin środkami komunikacji miejskiej przez Spółkę Komunikacja Miejska – Płock Spółka z o.o., zmienionej uchwałami: nr 433/XXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 16 marca 2004 roku, nr 733/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 roku, nr 923/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku, nr 1016/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006 roku i nr 72/VI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2007 roku, dokonuje się następujących zmian:

w § 1 ust. 1 pkt 1 dopisuje się zapis w brzmieniu:
„linii nr 9 - przystanek Brochocin”.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 listopada 2008 roku.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE

Uchwałą Nr 364/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 roku z późn. zm., określone zostały strefy przewozowe dla działalności przewozowej lokalnego transportu zbiorowego, realizowanego środkami komunikacji miejskiej przez Spółkę Komunikacja Miejska – Płock
Spółka z  o.o. na terenie miasta Płocka oraz sąsiednich gmin. Zmiany wprowadzane do powyższej uchwały pozwoliły na stworzenie możliwości rozwoju współpracy oraz rozszerzenia oferty
w zakresie świadczenia usług przewozowych na terenie sąsiednich gmin.
Przedstawiona w projekcie uchwały zmiana wynika z wprowadzenia nowego połączenia autobusowego linii nr 9 na trasie Płock – Bielsk na drodze krajowej nr 60, obsługującego także inne miejscowości, m.in. Ciachcin, Goślice. Biorąc pod uwagę popularność linii i rosnące zainteresowanie podróżnych, szczególnie kursów „szkolnych”, opracowano rozkład jazdy uwzględniający 6 kursów w dni robocze, co pozwoli na pozyskanie nowych, stałych pasażerów strefy B z terenu obsługiwanego dotychczas przez konkurencyjen firmy przewozowe.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (środa, 26 listopada 2008, godzina 15:13)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 380
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji