Uchwała Nr 435/XXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 16 marca 2004 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie „Logos” spółka z o.o w Płocku nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ul. Sienkiewicza 26, stanowiącej własność Gminy Płock

Uchwała Nr 435/XXII/04
Rady Miasta Płocka
z dnia16 marca 2004 roku


w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie „Logos” spółka z o.o w Płocku nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ul. Sienkiewicza 26, stanowiącej własność Gminy Płock


 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r, ze zmianami z 2002 r.: Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568/ Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1


Wyrazić zgodę na wynajęcie w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ul. Sienkiewicza 26 działka nr 574/2 o pow. 2831 m2 „LOGOS” spółka z o.o. w Płocku z przeznaczeniem na cele oświatowe.

§ 2


Czas trwania najmu określa się na minimum 20 lat i maksymalnie 30 lat.

§ 3


Zasady odpłatności oraz wysokość czynszu z tytułu najmu, o którym mowa w § 1 określi Prezydent Miasta Płocka, po zasięgnięciu opinii Komisji Gospodarki Komunalnej i Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej.


§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

 

UZASADNIENIE


Pismem z dn. 12.03.2003 r. Pani M. Mroczkowska Dyrektor sp. z o.o „Logos”  zwróciła się do Gminy o wynajęcie pomieszczeń na działalność oświatową. Spółka prowadzi w ramach swojej działalności Ogólnokształcące Liceum Prywatne, I Prywatne Liceum Plastyczne, I Prywatne Gimnazjum.
Zgodnie z zasadami najmu gminnych lokali użytkowych określonych Uchwałą Nr 676/XXXI/00 z dn. 19.09.2000 r. wynajęcie lokali przeznaczonych na potrzeby między innymi szkół następuje w trybie bezprzetargowym.

Szkoły prowadzone przez spółkę „Logos” nie posiadają stałej siedziby od momentu sprzedaży przez Gminę na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej budynku przy ul. Pl. Dąbrowskiego 2, w którym spółka „Logos” wynajmowała lokale.

Nieruchomość położona przy ul. Sienkiewicza 26 działka nr 574/2 w chwili obecnej nie jest zagospodarowana. W skład nieruchomości wchodzą:
grunt o pow.  2831 m2,
budynek główny murowany 3 kondygnacyjny o pow. 908 m2 + piwnice o pow. 75,80 m2 wyposażony w inst. elektryczną, wod-kan, centralnego ogrzewania,
budynek murowany, parterowy wyposażony w w/w instalacje o pow. 169,39 m2
dwa garaże zasilane w energię elektryczną o pow. 21 m2 każdy.                

Budynek główny zlokalizowany na w/w nieruchomości jest budynkiem zabytkowym  wymagającym szerokiego remontu. W celu zahamowania dekapitalizacji tego zabytkowego obiektu niezbędnym jest jego zagospodarowanie. Proponuje się zatem wynajęcie całej nieruchomości spółce „Logos” z przeznaczeniem na cele oświatowe – prowadzenie szkół. Warunkiem wynajęcia nieruchomości na okres 20 lat jest wykonanie przez najemcę remontu obiektu na własny koszt, bez  prawa do zwrotu nakładów. Dłuższy okres umowy ma zachęcić najemcę do inwestowania w wynajmowany lokal, jak również pozwoli na traktowanie sytuacji najmu jako bardziej stabilnej. Ponadto za wynajęciem nieruchomości przemawia fakt, iż Gmina nie jest w stanie w krótkim czasie ponieść kosztów związanych z remontem obiektu. 
 
W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia decyzji w przedmiotowej sprawie.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (wtorek, 23 marca 2004, godzina 09:27)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 446
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji