projekty uchwał
Sesja XX - 28-02-2012


OBWIESZCZENIE

Przewodniczącego Rady Miasta Płocka

 

Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 28 lutego 2012 roku o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XX Sesja Rady Miasta Płocka.

Do pobrania: projekty uchwał

Porządek obrad
1/ Otwarcie obrad XX Sesji Rady Miasta Płocka.
2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/ Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4/ Wnioski Urzędu Miasta Płocka do aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2020 roku.
5/ Informacja z realizacji Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta Płocka na lata 2008 – 2013 w roku 2011.
6/ Informacja o stanie zadłużenia miasta Płocka na dzień 31.12.2011 roku.
7/ Sprawozdanie z działalności Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta za 2011 rok.
8/ Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej za 2011 rok.
9/ Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury, Sportu i Turystyki za 2011 rok.
10/ Przyjęcie protokołu z obrad XIX Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2012 roku.
11/ Podjęcie uchwał w sprawach:
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. uzupełniającego wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Płocku na kadencję 2012 -2015,
2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2012-2050,
3. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2012,
4. uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia finansowego dla Wodociągów Płockich Sp. z o. o. z tytułu zaciągnięcia kredytu na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap I”,
5. poparcia samorządowego projektu zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
6. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Płock,
7. zamiaru zmiany siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Płocku,
8. zamiaru likwidacji publicznych techników uzupełniających dla młodzieży,
9. zamiaru likwidacji publicznych uzupełniających liceów ogólnokształcących dla młodzieży,
10. zamiaru zmiany siedziby Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Pokolenia Kolumbów w Płocku, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6,
11. zamiaru likwidacji publicznych liceów profilowanych dla młodzieży,
12. zamiaru zmiany siedziby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 w Płocku, al. Antoniego Roguckiego 1,
13. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock przy ul. Chopina w Płocku,
14. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock przy ul. Nałkowskiej w Płocku,
15. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Płock przy ul. Kobiałka w Płocku,
16. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock przy ul. Mazowieckiej w Płocku,
17. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock przy ul. Chopina w Płocku,
18. ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi na terenie miasta Płocka i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu,
19. wyrażenia zgody na ustanowienie na terenie Gminy - Miasto Płock Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
20. uchylenia Uchwały Nr 580/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy: ul. Mostową,                 ul. Norbertańską i brzegiem rzeki Wisły w Płocku oraz Uchwały Nr 581/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy: ul.  Norbertańską, ul. Klonową, ul. Słoneczną, ul. Grabówka i brzegiem rzeki Wisły w Płocku,
21. wyrażenia zgody na przyjęcie części środka trwałego od Województwa Mazowieckiego,
22. wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku Wielkiego Reprezentacyjnego Herbu Miasta Płocka,
23. zmian w składzie osobowym doraźnej Komisji ds. Organizacji Pracy Rady Miasta Płocka.
Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
12/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
13/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
14/ Interpelacje i zapytania radnych.
15/ Odpowiedzi na interpelacje.
16/ Sprawy różne.
17/ Zamknięcie obrad XX Sesji Rady Miasta Płocka.
                           
                      
                         Przewodniczący
                       Rady Miasta Płocka
                                 /-/Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (środa, 22 lutego 2012, godzina 11:15)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 978
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji