Uchwała Nr 876/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Płocka na okres od stycznia do października 2006 roku.

Uchwała Nr 876/L/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Płocka na okres od stycznia do października 2006 roku.

Na podstawie § 2 ust. 1 Regulaminu Rady Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 62/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Miasta Płocka (zmienionego uchwałą Nr 637/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2004 roku) – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Przyjmuje się ramowy plan pracy Rady Miasta Płocka na okres od stycznia do października 2006 roku, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miasta Płocka do dokonywania w uzasadnionych przypadkach zmian w planie pracy Rady.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 04 stycznia 2006, godzina 13:31)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 317
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji