UCHWAŁA Nr 581/XLI/09 z dnia 29 września 2009 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy.

UCHWAŁA Nr 581/XLI/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 września 2009 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 oraz art. 58  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  Nr 153 poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:


§ 1
Wyraża się zgodę na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy oraz zaangażowanie na ten cel środków w niżej określonej wysokości przez Gminę - Miasto Płock:

1) w  zakresie dostawy tablic rejestracyjnych do pojazdów samochodowych oraz kasacji tablic wycofanych z użytku:

a) w 2010 roku – 528.000,00 (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy) złotych,
b) w 2011 roku – 560.000,00 (pięćset sześćdziesiąt tysięcy) złotych,
 c) w 2012 roku – 609.000,00 (sześćset dziewięć tysięcy) złotych,
d) w 2013 roku – 623.000,00 (sześćset dwadzieścia trzy tysiące) złotych.

2) w zakresie dostawy dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń według ustalonych prawem wzorów:

a) w 2010 roku – 948.000,00 (dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy) złotych,
b) w 2011 roku – 983.000,00 (dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące) złotych,
 c) w 2012 roku – 1.018.000,00 (jeden milion osiemnaście tysięcy) złotych,
 d) w 2013 roku – 1.055.000,00 (jeden milion pięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych,

3) w zakresie zawarcia umowy najmu lokalu o powierzchni 19,41 m2:

a) w 2009 roku – 2.000,00 (dwa tysiące) złotych,
b) w 2010 roku – 17.000,00 (siedemnaście tysięcy) złotych,
 c) w 2011 roku – 6.000,00 (sześć tysięcy) złotych.

§ 2
Źródło finansowania:
1) w zakresie zobowiązań wynikających z umów określonych w § 1 pkt 1 i 2 - plan finansowy Urzędu Miasta Płocka określony w Budżecie Miasta Płocka na lata 2010 – 2013 w dziale 750, rozdziale 75020,
2) w zakresie zobowiązań wynikających z umów określonych w § 1 pkt 3  - plan finansowy Urzędu Miasta Płocka określony w Budżecie Miasta Płocka na lata 2009 – 2011 w dziale 750, rozdziale 75023.
§ 3
Zobowiązania określone w § 1 zostaną pokryte z wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

 

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka


Tomasz Korga

 

U Z A S A D N I E N I E


W związku z koniecznością zawarcia przez Gminę - Miasto Płock umów, których przedmiotem są: dostawa tablic rejestracyjnych do pojazdów samochodowych oraz kasacja tablic wycofanych z użytku, najem lokalu o powierzchni 19,41 m2 oraz dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń według ustalonych prawem wzorów, na okres przekraczający rok budżetowy, niezbędne jest podjęcie uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ww. umów, określającej wysokość środków zaangażowanych w poszczególnych latach. Łączna wartość planowanego zaangażowania środków budżetowych wynosi 6.349.000,00 zł. (w roku 2009 – 2.000,00 zł., w roku 2010 – 1.493.000,00 zł., w roku 2011 – 1.549.000,00 zł., w roku 2012 – 1.627.000,00 zł., w roku 2013 – 1.678.000,00 zł.). Źródłem dochodów, z których zostaną pokryte powyższe zobowiązania, będą wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (czwartek, 01 października 2009, godzina 08:16)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 444
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji