UCHWAŁA Nr 357/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 roku
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich parkowanie

UCHWAŁA  Nr 357/XIX/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2003 roku


w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich parkowanie

 Na podstawie art.130a ust.6 ustawy z 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003r. Nr 134, poz.515 z póź. zmianami) w związku z art.92 ust.1 i 2 ustawy z  5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. nr 142 z 2001r. poz.1592; Dz.U. nr 23 z 2002r. poz.220; Dz.U. Nr 62, poz.558; Dz.U. Nr 113, poz.984; Dz.U. Nr 153, poz.1271; Dz.U. Nr 200, poz.1688) oraz art.18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591,  z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214 poz.1806) 
Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§1

Ustala się wysokość opłat za usunięcie pojazdu z drogi przez jednostkę wyznaczoną przez Prezydenta Miasta Płocka:

I. Pojazdy o masie całkowitej do 2,5 tony   NETTO BRUTTO
1.   Ryczałt miejski - dotyczy powiatu grodzkiego  100,00 zł       122,00 zł
dodatek świąteczny i nocny (od 2200 do 600)        25 %

II. Pojazdy o masie całkowitej do 3,5 tony    
1.  Ryczałt miejski - dotyczy powiatu grodzkiego  100,00 zł 122,00 zł
dodatek świąteczny i nocny (od 2200 do 600)        25 %

III. Pojazdy o masie całkowitej od 3,5  do 7,5 tony
1.  Ryczałt miejski - dotyczy powiatu grodzkiego  400,00 zł 488,00 zł
dodatek świąteczny i nocny (od 2200 do 600)        15 %

IV. Pojazdy o masie całkowitej powyżej 7,5 tony
1.  Ryczałt miejski - dotyczy powiatu grodzkiego  600,00 zł 732,00 zł
ryczałt za prace dodatkowe     300,00 zł 366,00 zł
dodatek świąteczny i nocny (od 2200 do 600)        30 %

V. Pojazdy typu TIR ze składem + autobusy
1.  Ryczałt miejski - dotyczy powiatu grodzkiego  700,00 zł 854,00 zł
ryczałt za prace dodatkowe     400,00 zł 488,00 zł
dodatek świąteczny i nocny (od 2200 do 600)         30 %

 

§2

Ustala się maksymalną wysokość opłat za parkowanie pojazdu na parkingach strzeżonych wyznaczonych przez Prezydenta Miasta Płocka:

I. Pojazdy o masie całkowitej do 3,5 tony   NETTO BRUTTO
za dobę
- pojazdy do 2,5 tony        5,00 zł    6,10 zł
- pojazdy do 3,5 tony        5,00 zł    6,10 zł

II. Pojazdy o masie całkowitej powyżej 3,5 tony
za dobę
- pojazdy od 3,5 tony do 7,5 tony      7,00 zł    8,54 zł
- pojazdy powyżej 7,5 tony     10,00 zł  12,20 zł
- pojazdy typu TIR + autobusy    12,00 zł  14,64 zł

 

§3

Opłaty o których mowa w §1 i §2 obowiązywać będą w roku 2004.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 06 stycznia 2004, godzina 12:01)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 201
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji