UCHWAŁA NR 37/III/06 Rady Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2006 roku
w sprawie : rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy Policji Komendy Miejskiej Policji w Płocku za czas służby przekraczającej normę.

UCHWAŁA NR 37/III/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 18 grudnia 2006 roku

w sprawie : rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy Policji Komendy Miejskiej Policji w Płocku za czas służby przekraczającej normę.

Na podstawie art. 13 ust. 4 a pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz.185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz.1457, Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873, Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1411, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, poz. 711, Nr 144, poz. 1043, Nr 158, poz. 1122, ), art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje :

§ 1.

Miasto Płock zobowiązuje się do rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy Policji Komendy Miejskiej Policji w Płocku za czas służby przekraczającej normę, na warunkach określonych w porozumieniu zawartym pomiędzy Prezydentem Miasta Płocka a Komendantem Miejskim Policji w Płocku.

§ 2.

Porozumienie zostanie zawarte na okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

§ 3.

Źródło finansowania : Budżet Miasta Płocka na 2007 rok, a do czasu jego uchwalenia Projekt Budżetu Miasta Płocka na 2007 rok.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (środa, 20 grudnia 2006, godzina 11:17)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 571
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji