projekty uchwał
Sesja XXXIII


OBWIESZCZENIE

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka
zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 23 listopada 2004r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Miasta, Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XXXIII Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad

1.Otwarcie obrad XXXIII Sesji Rady Miasta Płocka.
2.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.Podjęcie uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta Płocka.
4.Złożenie ślubowania przez radnego.
5.Przyjęcie protokołu z obrad XXXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 14.10.2004r.
6.Przyjęcie protokołu z obrad XXXII Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 26.10.2004r.
7.Informacja na temat funkcjonowania placówek kultury w mieście Płocku ze wskazaniem najważniejszych wydarzeń kulturalnych i kosztów oraz udziału sponsorów. Strategiczne kierunki polityki kulturalnej naszego miasta określając rolę administracji, POKiS, współpracy z placówkami kulturalnymi i środowiskami twórczymi.

8.Informacja nt. polityki mieszkaniowej miasta (nowe mieszkania, stan zasobów, remonty, modernizacja, lokale socjalne oraz informacja dotycząca wykupu lokali mieszkalnych).
9.Fundusz Grantowy – analiza sprawozdań finansowych.
10.Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków.

1)stwierdzenia wygaśnięcia funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Płocka,

2)stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka,

3)stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka,

4)zamiany nieruchomości oznaczonych nr działek 840/2 i 840/13 położonych w Płocku przy ul. Kościuszki 13 stanowiących własność Gminy Płock będących w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa, na nieruchomości oznaczone nr działek 2806/5, 2807/2 położone w Płocku przy ul. Kolejowej stanowiące własność Skarbu Państwa,

5)zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 574/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2004,

6)zmiany Statutu Miasta Płocka,

7)zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2004 rok.
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- uzasadnienie


Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał.

11.Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między sesjami.
12.Sprawozdanie Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między sesjami.
13.Interpelacje i zapytania radnych.
14.Odpowiedzi na interpelacje.
15.Sprawy różne.
16.Zamknięcie obrad XXXIII Sesji Rady Miasta Płocka.


Rady Miasta Płocka
/-/ Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (środa, 17 listopada 2004, godzina 12:58)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 240
  • Data ostatniej aktualizacji: środa, 17 listopada 2004, godzina 12:59
  • Historia aktualizacji

  • 17 listopada 2004, godzina 12:59 Aktualizacja danych