Uchwała Nr 865/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2006 rok

Uchwała Nr 865/L/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, lit. i, pkt. 10 oraz art. 51 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, 2002 Dz. U. Nr 23, poz. 220 Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175 poz. 1457), art. 12 pkt. 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 1, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055), art. 109, 118, 122 i 124 oraz art. 128 ust. 2 pkt. 1 i 2, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 2003 roku, poz. 148, Dz. U. Nr 45, poz. 391, Dz. U. Nr 65, poz. 594, Dz. U. Nr 96, poz. 874, Dz. U. Nr 166, poz. 1611, Dz. U. Nr 189, poz. 1851, z 2004 roku Dz. U. Nr 19, poz. 177, Dz. U. Nr 93, poz. 890, Dz. U. Nr 121, poz. 1264, Dz. U. Nr 123, poz. 1291, Dz. U. Nr 210, poz. 2135, Dz. U. Nr 273, poz. 2703, z 2005 roku Dz. U. Nr 14, poz. 114, Dz. U. Nr 64, poz. 565, Dz. U. Nr 180 poz. 1495) oraz Uchwały Nr 385/XVII/99 Rady Miasta Płocka z dnia 12 października 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zmienionej Uchwałą Nr 1177/LVIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 9 października 2002 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 385/XVII/99 Rady Miasta Płocka z dnia 12 października 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz Uchwałą Nr 342/XVIII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 385/XVII/99 Rady Miasta Płocka z dnia 12 października 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zmienionej Uchwała Nr 1177/LVIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 9 października 2002 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 385/XVII/99 Rady Miasta Płocka z dnia 12 października 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu miasta Płocka ogółem w wysokości 451.524.695,26 zł.

2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:

A. Dochody Budżetu Gminy (zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3) 351.922.466,00 zł.

- Dochody własne gminy 270.583.686,00 zł.
- Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
             terytorialnego 44.303.262,00 zł.
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 556.826,00 zł.
- Dotacje celowe na zadania własne gminy 3.422.000,00 zł.
- Dotacje celowe na zadania zlecone gminie 31.856.692,00 zł.
- Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.200.000,00 zł.


B. Dochody Budżetu Powiatu (zgodnie z załącznikami nr 2 i 3) 99.602.229,26 zł.

- Dochody własne powiatu 33.963.880,00 zł.
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 5.897.511,00 zł.
- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
      terytorialnego 49.057.218,00 zł.
- Dotacje celowe na zadania własne powiatu 1.143.000,00 zł.
- Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu 7.864.678,00 zł.


- Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.038.899,00 zł.
- Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego
od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją
wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) 501.043,26 zł.
- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących 36.000,00 zł.
- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek
sektora finansów publicznych
 100.000,00 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu miasta Płocka na 2006 rok ogółem w wysokości 593.367.467,66 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 4, 5 i 6)

2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:

- Wydatki bieżące na zadania własne 362.732.595,00 zł.
 w tym:
 Rezerwa 6.000.000,00 zł. 
- Wydatki majątkowe na zadania własne 188.037.560,40 zł.
- Wydatki majątkowe realizowane ze środków otrzymanych
      z funduszy celowych  100.000,00 zł.
- Wydatki na zadania zlecone 39.721.370,00 zł.
 w tym:
– gmina  31.856.692,00 zł.

– powiat 7.864.678,00 zł.
z tego: wydatki inwestycyjne 357.000,00 zł.
- Wydatki na zadania realizowane na podstawie
 porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2.238.899,00 zł. w tym:
– gmina  1.200.000,00 zł.

– powiat 1.038.899,00 zł.
- Wydatki na zadania realizowane z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego  36.000,00 zł.
- Wydatki realizowane ze środków otrzymanych przez jednostkę
samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego
będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów)  501.043,26 zł.

§ 3

Dochody ustalone w § 1 ust. 1 obejmują dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.750.000,00 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 10).
Wydatki ustalone w § 2 ust. 1 obejmują wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.750.000,00 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 10).

§ 4

Ustala się deficyt Budżetu Miasta Płocka na 2006 rok w kwocie 141.842.772,40 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 14) są:
- Przychody z prywatyzacji pośredniej  25.000.000,00 zł.
- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  27.000.000,00 zł.
- Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  78.749.772,40 zł.
- Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych  26.000.000,00 zł. 

§ 5

Prognozę zadłużenia miasta Płocka na 31.12.2006 r. stanowi załącznik nr 13.


§ 6

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 2.000.000,00 zł. na inne wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie był możliwy przy opracowywaniu budżetu.
2. Tworzy się rezerwę celową na sfinansowanie skutków podwyżek płac w wysokości 4.000.000,00 zł.

§ 7

Ustala się dotacje dla instytucji kultury w wysokości 10.995.000,00 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 18).

§ 8

Ustala się wysokość środków przeznaczonych na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań Miasta Płocka na kwotę 3.715.600,00 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 11).

§ 9


Ustala się plan przychodów i wydatków dla:
1. Zakładów budżetowych (zgodnie z załącznikiem nr 17)
- przychody w wysokości 13.216.926,00 zł.
- wydatki w wysokości 13.266.926,00 zł.

2. Rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych (zgodnie z załącznikiem       nr 19)
- dochody w wysokości 3.354.820,00 zł.
- wydatki w wysokości 3.668.023,00 zł.

§ 10

Ustala się plan przychodów i wydatków dla:
1. Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zgodnie z załącznikiem nr 7)
- przychody w wysokości 3.600.000,00 zł.
- wydatki w wysokości 6.273.805,72 zł.
2. Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zgodnie z załącznikiem nr 8)
- przychody w wysokości 1.775.000,00 zł.
- wydatki w wysokości 3.535.500,00 zł.
3. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (zgodnie z załącznikiem Nr 9)
- przychody w wysokości 491.000,00 zł.
- wydatki w wysokości 1.021.000,00 zł.

§ 11

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (zgodnie z załącznikiem Nr 15).

§ 12

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
1. Zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych do wysokości 30.000.000,00 zł. na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu.
2. Udzielania pożyczek i poręczeń w roku budżetowym łącznie do wysokości 5.000.000,00 zł.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4. Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do dokonywania przeniesień wydatków w ramach planów finansowych tych jednostek.
5. Lokowania w trakcie wykonywania budżetu 2006 roku wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 13

Określa się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 150.635,00 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 12).

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006.

§ 16

Uchwała wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (piątek, 06 stycznia 2006, godzina 09:45)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 517
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji