UCHWAŁA NR 332/XX/2012 z dnia 28 lutego 2012
w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie części środka trwałego od Województwa Mazowieckiego.


UCHWAŁA NR 332/XX/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2012 roku


w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie części środka trwałego od Województwa Mazowieckiego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441,  Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111,  Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 roku Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na przyjęcie na rzecz Gminy Miasto Płock części środka trwałego stanowiącego infrastrukturę transportową, wytworzonego w ramach realizacji zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 567 z ul. Boryszewską w m. Boryszewo Nowe” zrealizowanego w ramach Projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 567 relacji Płock-Góra”, obejmującego dodatkowy wlot drogi wewnętrznej,
o łącznej wartości początkowej 351.866,88 zł według dokumentu przekazania środka trwałego PT.
§ 2
Przekazanie dokonane zostanie na podstawie protokołu przekazania środka trwałego – dowodem PT.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                              
     Przewodniczący  
 Rady Miasta Płocka


Artur Jaroszewski 

 


UZASADNIENIE

Na podstawie Porozumienia z dnia 30.12.2009 roku w sprawie zasad określenia zasad współpracy i wzajemnych zobowiązań dla realizacji zadania pn „ Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 567 z ul. Boryszewską w m. Boryszewo Nowe” w dniu 26.10.2011 roku pomiędzy  Województwem Mazowieckim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego oraz Gminą Miasto Płock zawarto umowę nr 34/PS-I/Z/1717/2011 w sprawie udzielenia Województwu Mazowieckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 351.866,88 zł na refundację wydatków poniesionych w 2010 roku na zadanie pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 567 z ul. Boryszewską w m. Boryszewo Nowe”, zrealizowane w ramach Projektu pn.”Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 567 relacji Płock – Góra”.

Pomoc finansowa dotyczyła wydatków związanych z rozszerzeniem zakresu opracowania dokumentacji projektowej dla skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 567 z ul. Boryszewską w m. Boryszewo Nowe o dodatkowy wlot drogi wewnętrznej oraz z realizacją drogi wewnętrznej na terenie Miasta.

Zgodnie z zawartą umową Województwo Mazowieckie zobowiązało się do przekazania faktury wraz z protokołem odbioru zadania od wykonawcy, dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją oraz dokumentu potwierdzającego przekazanie zrealizowanej inwestycji (dowodu PT).

W związku z powyższym, przyjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu jest uzasadnione.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (czwartek, 01 marca 2012, godzina 15:51)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 460
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji