UCHWAŁA Nr 258/XVII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 11 grudnia 2007 roku
w sprawie rozszerzenia składu osobowego Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka.

UCHWAŁA Nr 258/XVII/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 11 grudnia 2007 roku

w sprawie rozszerzenia składu osobowego Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327), § 26 Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 124/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazow. Nr 169, poz. 4619) oraz uchwały Nr 16/III/06 Rady Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka - Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Rozszerza się skład osobowy Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka poprzez dopisanie w § 1 uchwały  Nr 16/III/06 Rady Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka radnych Grzegorza Lewickiego i  Andrzeja Łachmańskiego.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 14 grudnia 2007, godzina 09:28)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 479
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji