projekty uchwał
Sesja XVIII - 28-12-2007

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 28 grudnia 2007 r. o godz. 10.00 (piątek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XVIII Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad

1/ Otwarcie obrad XVIII Sesji Rady Miasta Płocka.
2/ Przyjęcie protokołu z obrad XVI Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku.
3/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4/ Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

1) uchwalenia budżetu miasta Płocka na rok 2008:
a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
b) odczytanie wniosków i opinii Komisji stałych,
c) odczytanie zbiorczej opinii Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej,
d) odczytanie stanowiska Prezydenta Miasta Płocka w sprawie zgłoszonych do projektu budżetu wniosków i zaopiniowanych pozytywnie przez Komisję Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej,

2) zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2007 rok,

3) wydatków budżetu miasta Płocka, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego,

4) wydania opinii dotyczącej lokalizacji ośrodka gier (salon gier na automatach) w Płocku przy Alejach Floriana Kobylińskiego 4 ,

5) zmieniająca uchwałę nr 120/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007 r.,

6) wyrażenia zgody na zawarcie przez Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy w Płocku umów na okres przekraczający rok budżetowy,

7) wyrażenia zgody na zawarcie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku umów na okres przekraczający rok budżetowy,

8) przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Płocka na 2008 rok,

9) przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Płocka na 2008 rok.


Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

5/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
6/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
7/ Interpelacje i zapytania radnych.
8/ Odpowiedzi na interpelacje.
9/ Sprawy różne.
10/ Zamknięcie obrad XVIII Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/ Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (wtorek, 18 grudnia 2007, godzina 11:26)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 608
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji