UCHWAŁA Nr 117/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007 roku
o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych Miasta Płocka lub budżetowych jednostek organizacyjnych miasta Płocka, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych.

UCHWAŁA Nr 117/IX/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 maja 2007 roku

o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych Miasta Płocka lub budżetowych jednostek organizacyjnych miasta Płocka, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych.


Na podstawie art 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218 i Nr 249, poz. 1832), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327), art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1592, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 4 ust.1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:  

§ 1
W uchwale Nr 962/LVII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2006 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 156, poz. 6117), zmienionej uchwałą Nr 68/VI/07 z dnia 27 lutego 2007 r. wprowadza się zmianę w § 5, którego ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Prezydent Miasta Płocka może upoważnić do stosowania ulg:
1) Zastępców Prezydenta Miasta Płocka,
2) kierowników budżetowych jednostek organizacyjnych miasta Płocka.”

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga 


UZASADNIENIE

 
Proponowana zmiana w Uchwale Nr 962/LVII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2006 roku związana jest z rozszerzeniem kompetencji Prezydenta Miasta Płocka do udzielania upoważnienia do stosowania ulg przez Zastępców Prezydenta Miasta Płocka oraz kierowników budżetowych jednostek organizacyjnych miasta Płocka,  poprzez zniesienie ograniczenia łącznej kwoty ulgi udzielanej przez upoważnionych. Zakres upoważnień będzie ustalany przez Prezydenta Miasta Płocka indywidualnie w stosunku do każdego upoważnionego.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 01 czerwca 2007, godzina 11:24)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 372
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji