projekty uchwał
Sesja LVII - 28-09-2010

OBWIESZCZENIE

Przewodniczącego Rady Miasta Płocka

Przewodniczący   Rady   Miasta  Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka,  iż  w  dniu 28 września 2010 r. o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się LVII Sesja Rady Miasta Płocka.

 

Do pobrania: projekty uchwał

 

Porządek obrad

1/Otwarcie obrad LVII Sesji Rady Miasta Płocka.
2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/Informacja w wykonania Budżetu Miasta Płocka za I półrocze 2010 roku.
4/Informacja z realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2009 – 2013 w roku 2009.
5/Informacja nt. funkcjonowania Spółki Wisła Płock S.A. w  roku 2009.
6/Informacja nt. bezrobocia w mieście Płocku. Analiza porównawcza z innymi miastami na prawach powiatu.
7/ Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

1.zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2010,
2.zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2010,
3.nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy – Miasto Płock nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa,
4.nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy – Miasto Płock nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa,
5.wyrażenia zgody na realizację przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Płocku Projektu konkursowego pn.: “Uzyskiwanie kwalifikacji przez członków Ochotniczych Straży Pożarnych szansą na lepsze życie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, zaakceptowanego do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego,
6.zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na utrzymanie czystości i porządku oraz konserwację terenów zieleni na terenie miasta Płocka na okres przekraczający rok budżetowy,
7.wyrażenia zgody na zawarcie umów na utrzymanie czystości i porządku oraz konserwację terenów zieleni na terenie miasta Płocka na okres przekraczający rok budżetowy,
8.wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy,
9.zmiany dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka – Aktualizacja na lata 2007-2013” ,
10.określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
11.zmiany Uchwały nr 352/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy, zmienionej Uchwałą Nr 360/XXV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2008 r.,
12.wynajęcia w trybie bezprzetargowym garażu o nr ewid. 369/4 mieszczącego się przy ul. Na Skarpie,
13.zmiany uchwały nr 721/LI/10 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2010 roku, w sprawie zatwierdzenia taryf  za  zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie  ścieków na okres od 01 lipca 2010 roku do 30 czerwca  2011 roku,
14.określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
15.zmiany Uchwały Nr 388/XXVII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2008 roku  w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Płocka, zmienionej Uchwałą  Nr 435/XXX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2008 roku oraz Uchwałą Nr 543/XXXVIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2009 roku,
16.nadania pośmiertnie Godności „Honorowego Obywatela Miasta Płocka” Pani Janinie Fetlińskiej Senator Rzeczypospolitej Polskiej.

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

8/Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
9/Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
10/Interpelacje i zapytania radnych.
11/Odpowiedzi na interpelacje.
12/Sprawy różne.
13/Zamknięcie obrad LVII Sesji Rady Miasta Płocka. 

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/Tomasz Korga   

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (wtorek, 21 września 2010, godzina 10:59)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 827
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji