UCHWAŁA NR 514/XXXVI/09 z dnia 28 kwietnia 2009 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na realizację Projektu konkursowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)

UCHWAŁA NR  514/XXXVI/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 kwietnia 2009 roku

w sprawie:
wyrażenia zgody na realizację Projektu konkursowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej  osób bezrobotnych w regionie
Tytuł: „Pośrednik, doradca – profesjonalnym pracownikiem  Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku” współfinansowanego ze środków UE - Europejskiego Funduszu Społecznego.


Działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 17, art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) w związku z art. 9 ust.1 pkt. 3 i pkt. 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415, Nr 70, poz. 416 , Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367, Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33) oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449, z 2009r. Nr 31, poz. 206) Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:


§ 1

1. Rada Miasta Płocka wyraża zgodę na  realizację przez Miejski Urząd Pracy w Płocku projektu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej  osób bezrobotnych w regionie
Tytuł: „Pośrednik, doradca – profesjonalnym pracownikiem Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku” współfinansowanego ze środków UE - Europejskiego Funduszu Społecznego złożonego do Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr 1/6.1.2/2009. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.03.2009r. - 31.12.2010r.

2.Całkowita wartość projektu wyniesie 1 089 496,00 PLN.

3. Wkład własny w wysokości 15% wartości projektu stanowić będzie 163 424,40 PLN ( w 2009r. – 63 956,25 PLN; w 2010r. - 99 468,15 PLN) i zostanie pokryty z budżetu Miasta Płocka – Miejski Urząd Pracy – jednostka budżetowa, Dział 853 Rozdział 85333,  Zadanie P2/MUP/P.

 

§ 2

      
Rada Miasta Płocka wyraża zgodę na upoważnienie Dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku Panią Katarzynę Kęsicką do podpisania przedmiotowej umowy oraz realizacji przedmiotowego Projektu konkursowego, o którym mowa w § 1 ust. 1. W razie nieobecności Dyrektora MUP w Płocku do wyżej wymienionych czynności Rada Miasta Płocka wyraża zgodę na upoważnienie Zastępcy Dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku – Pana Radosława Śliwińskiego do pełnienia wyżej wymienionych czynności.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 
§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, mocą obowiązującą od 1 marca 2009 roku.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. z 2007r. Nr 47, poz. 315) urzędy pracy mają obowiązek zatrudnienia pośredników pracy i doradców zawodowych w ilości wynikającej z przedmiotowych przepisów. Liczba osób wykonujących zadania w ramach standardów z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego szacowana jest w sposób następujący:
§11 - w urzędzie pracy co najmniej raz w roku w terminie do dnia 30 września danego roku kalendarzowego ustala się minimalną liczbę pracowników realizujących pośrednictwo pracy w pełnym wymiarze czasu pracy w następnym roku kalendarzowym,
§ 25 - w urzędzie pracy co najmniej raz w roku w terminie do dnia 30 września danego roku kalendarzowego ustala się minimalną liczbę doradców zawodowych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy proporcjonalnie do liczby pośredników pracy.

Z przeliczeń na 30 września 2008r. wynika, iż w MUP w Płocku minimalna liczba pracowników na stanowisku pośrednika pracy wynosi - 10 etatów, doradcy zawodowego - 5 etatów, specjalisty ds. rozwoju zawodowego - 2,5 etatu oraz lidera Klubu Pracy - 2,5 etatu.

Ustawodawca nałożył na samorząd terytorialny obowiązek finansowego zabezpieczenia zatrudnienia wymaganej liczby osób. W ramach PO KL, Poddziałanie 6.1.2 urzędy pracy mogą występować o środki z EFS na zatrudnienie pośredników pracy oraz doradców zawodowych. Proponowany projekt ma na celu zabezpieczenie prawidłowej realizacji zapisów rozporządzeń oraz zwiększenie jakości i skuteczności działań w zakresie pośrednictwa i poradnictwa zawodowego. Jest działaniem celowym, zmniejszającym nakład finansowy samorządu w realizację standardów.
Zwiększenie liczby pracowników wynika również ze zmian jakie po 1 lutym 2009r. zaszły w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Nałożyły one dodatkowe obowiązki na urząd pracy poprzez wprowadzenie nowych narzędzi skierowanych do osób poszukujących pracy, w szczególności w zakresie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego. Zatrudnienie 5 doradców zawodowych stażystów oraz 8 pośredników pracy stażystów obejmie lata 2009 – 2010 i będzie współfinansowane w 85% ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 15% w ramach wkładu własnego zabezpieczonego w budżecie MUP w Płocku.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (poniedziałek, 04 maja 2009, godzina 08:11)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 442
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji