Uchwała Nr 460/XXIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2004 roku
w sprawie: ustalenia wysokości opłat za przewozy środkami masowej komunikacji miejskiej świadczone przez Spółkę Komunikacja Miejska – Płock Spółka z o.o.

Uchwała Nr 460/XXIII/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 marca 2004 roku


w sprawie: ustalenia wysokości opłat za przewozy środkami masowej komunikacji miejskiej świadczone przez Spółkę Komunikacja Miejska – Płock Spółka z o.o.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.  z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r.  Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113 poz. 984 z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 199, poz. 1937) oraz  art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach (Dz.U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050, z 2003 r.  Nr 137 poz. 1302, Nr 144, poz. 1204) – Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:


§ 1.

Ustala się opłaty za przewozy środkami masowej komunikacji miejskiej świadczone przez Komunikację Miejską – Płock Spółkę z o.o. w wysokościach podanych w Załączniku Nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej Uchwały.

§ 2.

Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr 941/XLVI/01 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za przewozy środkami masowej komunikacji miejskiej świadczone przez Komunikację Miejską – Płock Spółkę z o.o. (Dz.Urz. z 2001 r. Nr 264, poz. 6304) oraz Uchwała Nr 375/XX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 941/XLVI/01 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za przewozy środkami masowej komunikacji miejskiej świadczone przez Komunikację Miejską – Płock Spółkę z o.o.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 01 maja 2004 r.

 

Przewodniczący Rady miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

Uzasadnienie

Aktualnie obowiązujące ceny biletów za przejazdy środkami komunikacji miejskiej wprowadzone zostały Uchwałą Nr 941/XLVI/01 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2001. Wprowadzone powyższą uchwałą ceny biletów, przy cenie biletu podstawowego, jednorazowego 1,90 zł , obowiązują od dnia 01 stycznia 2002 roku tj. przez okres ponad 2 lat.  Przychody stanowiące podstawowe źródło finansowania działalności Spółki w okresie obowiązywania cytowanej uchwały, kształtowały się następująco:
rok 2002                kwota                                          19 054 000, 00 zł
rok 2003                przewidywana kwota                  17 153 000, 00 zł
przy ponoszonych kosztach w następujących kwotach:
rok 2002                kwota                                           29 957 000, 00 zł
rok 2003                przewidywana kwota                   28 337 000, 00 zł
oraz dofinansowaniu przez Gminę Płock – Wspólnika, w zakresie dotyczącym ulg do przejazdów bezpłatnych oraz przejazdów ulgowych zgodnie z uchwałą Rady Miasta Płocka dotyczącą ustalenia grup uprawnionych w następujących  kwotach:
-   rok 2002                 kwota                                              6 168 200, 00 zł
-   rok 2003                 kwota                                              5 051 000, 00 zł
Planowane na 2004 rok koszty w kwocie 27 400 000, 00 zł są niższe od ponoszonych w latach 2002 – 2003 odpowiednio o około 8,50 %;  3,30 %. Powyższe założenie w planie na rok bieżący jest wynikiem następujących działań oszczędnościowych:

przeprowadzone badania zapełnień autobusów, które pozwoliły bez szkody dla pasażerów zracjonalizować wiele kursów oraz linii celem ograniczenia pustych  przejazdów autobusów, co oznacza zmniejszenie  planowanych na 2004 rok   wozokilometrów   o  około 8,00 %,

dokonana racjonalizacja kursów i linii autobusowych pozwoli na zmniejszenie  liczby posiadanych autobusów  do 110 sztuk, jednocześnie  dokonanie zakupu 6 sztuk autobusów w 2003 roku oraz 6 sztuk autobusów w roku bieżącym oraz  kasacji  10 sztuk autobusów, spowoduje w znacznym stopniu poprawę struktury wiekowej i obniżenie stopnia awaryjności, ograniczenie realizacji remontów autobusów.

Plan na rok bieżący zakłada  przychody  z działalności podstawowej w kwocie
18 179 800, 00 zł wyższe od przewidywanych w roku ubiegłym o około 4,00 % przy założeniu że  :

cena biletów na przejazdy środkami komunikacji miejskiej wzrośnie średnio  we  wszystkich asortymentach o około 5,00 % , a cena biletu podstawowego,  jednorazowego wyniesie 2,00 zł,
nastąpi zmniejszenie liczby korzystających z usług komunikacji miejskiej, obserwowane na przestrzeni ostatnich lat, uzasadniane sytuacją finansową społeczności lokalnych - o około 4,00 %.

Spółka zgodnie z określonym w Budżecie Miasta Płocka zadaniem p. n .
„ Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki zgodnie ze  stosownymi porozumieniami” oraz  zawartymi z Gminą Płock stosownymi porozumieniami otrzyma środki  finansowe, które będą stanowiły przychód  w kwocie 6 306 686, 00 zł.
 Przyjmując powyższe założenia planu na 2004 rok w części dotyczącej przychodów oraz kosztów działalności spółki, przy uwzględnieniu proponowanych według załącznika do projektu uchwały cen biletów w poszczególnych asortymentach, należy spodziewać się, iż przychody z działalności podstawowej oraz pochodzące z realizacji porozumień  sfinansują w około 89,36 % planowane  koszty. Środki finansowe pochodzące z pozostałej działalności realizowanej w zakresie usług warsztatowych, diagnostycznych, reklamowych, taxi – bus pozwolą na sfinansowanie około 3,00 % planowanych kosztów. Kwota stanowiąca około 6,64 % kosztów nie zostanie sfinansowana, i będzie stanowiła stratę z działalności spółki za rok bieżący.
Przedstawiona, krótka analiza w zakresie planowanych skutków finansowych realizacji planu finansowego w roku bieżącym przy uwzględnieniu zmiany cen według propozycji projektu uchwały wskazuje, iż zmiana cen biletów powodująca średnio wzrost o około 5,00 % w porównaniu do aktualnie obowiązujących jest uzasadniona  stworzeniem  możliwości dla funkcjonowania spółki przy zachowaniu płynności finansowej na poziomie nie zagrażającym jej utraty.
 Analizując zasadność zmiany cen biletów na przejazdy środkami komunikacji miejskiej należy uwzględnić aspekt społeczny. Zmiana cen biletów komunikacji miejskiej według propozycji przedstawionej w  projekcie uchwały przyniesie skutki finansowe w budżetach rodzinnych, które przedstawia następujący przykład;
1)zwiększenie ceny biletu podstawowego, jednorazowego o 5, 26 %  -  0, 10 zł
2)zwiększenie ceny biletu ulgowego                                    o 5, 26 %  -  0, 05 zł                                                
założenia:
- rodzina 4 osoby w tym: 2 dzieci korzystających z biletów ulgowych, jednorazowych  codziennie na dojazdy do szkół oraz  2 osoby dorosłe korzystające z biletów podstawowych, jednorazowych codziennie na dojazdy do zakładów pracy, co daje dziennie wzrost wydatków o kwotę :

2 x 0, 05 + 2 x 0, 10  = 0, 30 zł  przy korzystaniu z 2  biletów dziennie przez każdego członka rodziny kwota wzrostu wydatków dziennie wyniesie  0, 60 zł.

w skali miesiąca  22 dni robocze

Wydatki rodziny z tytułu zwiększenia cen biletów komunikacji miejskiej według przytoczonego przykładu, w skali miesiąca wzrosną o 13, 20 zł., w skali roku o 158, 40 zł

Zakładając  miesięczny  dochód brutto rodziny w kwotach jak niżej, przyrost wydatków w budżecie rodziny spowodowany zmianą cen biletów stanowiłby udział w dochodach brutto rodziny w następujących wysokościach:
-   dochód brutto      3 000, 00  zł   kwota     13, 20 zł stanowi  0, 44 %,
-   dochód brutto      2 500, 00  zł   kwota     13, 20 zł stanowi  0, 53 %
-   dochód brutto      2 000, 00 zł    kwota     13, 20 zł stanowi  0, 66 %
-   dochód brutto      1 500, 00 zł    kwota     13, 20 zł stanowi  0, 88 % 

Wobec przedstawionych argumentów, propozycja cen biletów zakładająca przeciętnie wzrost o około 5,00 % w poszczególnych asortymentach wydaje się być wariantem zasadnym, optymalnym zarówno dla mieszkańców jak i dla spółki.
 Przedstawiony wariant jest rozwiązaniem kompromisowym dla wszystkich stron uczestniczących w finansowaniu usług tj. dla mieszkańców, spółki oraz dla gminy asygnującej również środki z budżetu miasta.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (czwartek, 01 kwietnia 2004, godzina 12:24)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 637
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji