UCHWAŁA NR 120/IX/11 z dnia 19 kwietnia 2011
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Płock.

UCHWAŁA NR 120/IX/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 19 kwietnia 2011 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Płock.

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2, art.14 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 5 i art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§1
Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:
1)przedszkolu – należy przez to rozumieć przedszkole prowadzone przez Gminę Miasto Płock,
2)korzystaniu z formy opieki nad dzieckiem do lat 3 – należy przez to rozumieć korzystanie w dni robocze z usług żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna utworzonych i prowadzonych przez Gminę Miasto Płock na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235),
3)rodzicu - należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego oraz inną osobę, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
4)minimalnym wynagrodzeniu za pracę - należy przez to rozumieć aktualnie obowiązujące minimalne wynagrodzenie za pracę, o którym mowa
w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.).

 

§2
1.Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie obejmujące realizowanie zadań wychowawczo – dydaktyczno - opiekuńczych w tym:
1)zajęcia dydaktyczno – wychowawcze realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,
2)zabawy swobodne i organizowane przez nauczyciela,
3)fachową opiekę pedagogiczną,
4)adaptację dziecka w środowisku przedszkolnym,
5)rozwijanie zdolności twórczych,
6)wspieranie indywidualnych zainteresowań,
7)zajęcia terapeutyczne, profilaktyczne prowadzone przez specjalistów,
8)zajęcia religii,
9)organizowanie zajęć ruchowych i imprez okolicznościowych.
2.Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w ust. 1 określa dla każdego oddziału ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola.

§3
1.Rodzic ponosi odpłatność za korzystanie przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez przedszkole poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w § 2 ust. 1, obejmujące:
1) działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka zapewniające mu bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem:
a)przygotowanie miejsca do zabawy, wypoczynku i snu dziecka,
b)nadzór nauczyciela i pracownika obsługi nad wypoczywającym dzieckiem,
c)nadzór nauczyciela nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych zabaw w sali i na powietrzu;
2) zajęcia wpływające na rozwój sfery intelektualno – poznawczej i korygujące wady postawy;
3) przygotowanie dziecka do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych;
4) zajęcia umożliwiające realizację programów autorskich i innowacyjnych poszerzających podstawę programową wychowania przedszkolnego;
5) gry i zabawy:
a)wspomagające rozwój fizyczny i psychofizyczny dziecka,
b)wspomagające i korygujące wady wymowy dziecka,
c)rozwijające zainteresowania dziecka otaczającym go światem.
2.Ustala się miesięczną opłatę za korzystanie przez dziecko ze świadczeń, o których mowa w ust. 1 w wysokości:
a) 2,30% minimalnego wynagrodzenia za pracę - do 1 godziny dziennie,
b) 4,23% minimalnego wynagrodzenia za pracę - do 2 godzin dziennie,
c) 5,86% minimalnego wynagrodzenia za pracę - do 3 godzin dziennie,
d) 7,23% minimalnego wynagrodzenia za pracę - do 4 godzin dziennie,
e) 8,38% minimalnego wynagrodzenia za pracę – powyżej 4 godzin dziennie.

§4
1.W przypadku odpłatnego korzystania przez dwoje dzieci z tej samej rodziny
z przedszkoli prowadzonych lub dotowanych przez Gminę Miasto Płock lub formy opieki nad dzieckiem do lat 3, ustala się dla każdego dziecka miesięczną opłatę za korzystanie ze świadczeń, o której mowa w §3 ust. 2 z 20% zniżką.
2.W przypadku odpłatnego korzystania przez więcej niż dwoje dzieci z tej samej rodziny z przedszkoli prowadzonych lub dotowanych przez Gminę Miasto Płock lub formy opieki nad dzieckiem do lat 3, ustala się dla każdego dziecka miesięczną opłatę za korzystanie ze świadczeń, o której mowa
w §3 ust. 2 z 30% zniżką.
3.Zniżek, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stosuje się w przypadkach, w których rodzic ponosi opłaty wyłącznie za dodatkowe zajęcia organizowane na jego zlecenie lub za wyżywienie.

§5
1.W przypadku, gdy z usług przedszkola korzysta dziecko z rodziny, w której dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza dochodu obowiązującego przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego ustala się miesięczną opłatę za korzystanie ze świadczeń, o której mowa w §3 ust. 2 z 30% zniżką.
2.Podstawą obniżenia opłat, o których mowa w ust. 1, jest przedłożenie dyrektorowi przedszkola decyzji lub zaświadczenia o otrzymanym zasiłku, wydanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).

§6
1.Opłaty, o których mowa w §3-5 naliczane są w oparciu o deklarację rodziców dotyczącą czasu pobytu dziecka i podlegają zaokrągleniu do pełnych złotych zgodnie z zasadami obowiązującymi w rachunkowości.
2.W przypadku wystąpienia zbiegu okoliczności uprawniających do zniżek z §4 i §5, zniżki te są sumowane.
3.W przypadku zapisania dziecka do przedszkola na niepełny miesiąc opłaty, o których mowa w §3-5, liczone są proporcjonalnie do liczby dni roboczych przedszkola.
4.Opłaty, o których mowa w §3-5 nie obejmują zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkole na zlecenie rodzica.
5.Opłata, o której mowa w §3 ust. 2 nie obejmuje opłat za korzystanie z posiłków, które ustala się według odrębnych przepisów.

§7
Traci moc uchwała Nr 147/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto Płock zmieniona uchwałą Nr 274/XIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2008 r. oraz uchwałą Nr 387/XXVII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2008 r.

§8
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§9
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§10
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 r.

 

   Przewodnicząca
   Rady Miasta Płocka


   Elżbieta Gapińska

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (środa, 20 kwietnia 2011, godzina 15:05)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 292
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji