UCHWAŁA NR 457/XXXII/09 z dnia 27 stycznia 2009 roku
w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

UCHWAŁA NR 457/XXXII/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 stycznia 2009 roku


w sprawie:  upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.


Na podstawie art. 39  ust. 4  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz 1055, Nr 116, poz 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458), w związku z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz. 7) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:


§ 1

Upoważnia się Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych określonych w ustawie z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w tym do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.

§ 2

Upoważnienia, o którym mowa w § 1 udziela się na czas nieokreślony do odwołania. 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

UZASADNIENIE

 Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów przyznawanie i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej.
 Zgodnie z art. 12 ust. 2 cytowanej ustawy organ właściwy może upoważnić w formie pisemnej, swojego zastępcę, pracownika urzędu albo kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy do prowadzenia postępowania wobec osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawania decyzji w tych sprawach. Na mocy cytowanego przepisu Prezydent Miasta Płocka upoważnił Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.
Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów określa także wiele działań mających na celu pomoc rodzicom wychowującym dzieci, na które drugi z rodziców nie płaci zasądzonych alimentów. Przewiduje ona również wiele sankcji w stosunku do dłużników alimentacyjnych.  
 Zdaniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, upoważnienie wydane na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów nie obejmuje swym zakresem podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych uregulowanych szczegółowo w przepisach rozdziału drugiego ustawy. Nie jest również możliwe całościowe przekazanie do ośrodka pomocy społecznej zadania, polegającego na podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych, w oparciu o pisemne upoważnienie organu właściwego (prezydenta miasta) wydane na podstawie art. 4 ust 3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, gdyż zakres takiego upoważnienia może obejmować jedynie część działań podejmowanych wobec dłużnika alimentacyjnego, tj. przeprowadzanie wywiadu alimentacyjnego oraz odbieranie od dłużnika alimentacyjnego oświadczenia majątkowego. Natomiast do działań organu właściwego należy również wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach o umorzenie należności dłużników alimentacyjnych.
 W przypadku przyznania osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń łącznie z ustawowymi odsetkami. Dłużnik alimentacyjny zobowiązany jest również do zwrotu należności powstałych z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz należności likwidatora funduszu alimentacyjnego powstałych z tytułu świadczeń alimentacyjnych wypłaconych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym. Powyższe należności mogą być umorzone przez organ właściwy dłużnika na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
 Natomiast na podstawie art. 30 ust 2, na wniosek dłużnika alimentacyjnego organ właściwy wierzyciela może umorzyć jego należność z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, uwzględniając sytuację dochodową i rodzinną.
 Kolejnym zadaniem organu właściwego wierzyciela, które zostało określone w art. 27 ust. 2 ustawy, jest wydawanie po zakończeniu okresu świadczeniowego lub po uchyleniu decyzji w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, decyzji administracyjnej w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku jako realizator ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów obsługuje prawie 2300 dłużników alimentacyjnych i codziennie, z terenu całej Polski napływają wnioski o wszczęcie postępowań wobec kolejnych. W celu zapewnienia prawidłowej i sprawnej obsługi realizacji całości zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  proponuje się, zgodnie z komunikatem i wyjaśnieniami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, udzielenie Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku upoważnienia do podejmowania działań w stosunku do dłużników alimentacyjnych oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych. Z uwagi na to, iż w ustawie brak jest delegacji do upoważnienia kierownika jednostki pomocy społecznej do podejmowania działań w ww. zakresie, upoważnienie takie powinno nastąpić w oparciu o uchwałę rady gminy wydaną na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (czwartek, 29 stycznia 2009, godzina 08:56)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 489
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji