UCHWAŁA NR 422/XXVI/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku
w sprawie zawarcia z Powiatem Gostynińskim porozumienia

UCHWAŁA NR 422/XXVI/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 sierpnia 2012 roku

w sprawie zawarcia z Powiatem Gostynińskim porozumienia w sprawie powierzenia realizacji w 2012 roku zadań z zakresu przeprowadzania szkoleń i diagnozy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka z terenu powiatu gostynińskiego przez Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Płocku, będący jednostką organizacyjną Gminy - Miasto Płock. 

Na podstawie art. 5 ust. 2, ust. 3, art. 73 ust. 1 oraz art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, ze zm.: Dz.U. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, z 2007 r. nr 173, poz. 1218, z 2008 r. nr 180, poz. 1111 i nr 223, poz. 1458, z 2009 r. nr 92, poz. 753 i nr 157, poz. 1241, z 2010 r. nr 28, poz. 142 i 146, nr 40, poz. 230 i nr 106, poz. 675, z 2011 r. nr 21, poz. 113, nr 149, poz. 887, nr 217, poz. 1281) i art. 180 pkt 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. nr 149, poz. 887, ze zm.: Dz.U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1690 i z 2012 r. Poz. 579) uchwala się co następuje:

§ 1.
1. Wyraża się zgodę na zawarcie z Powiatem Gostynińskim porozumienia w sprawie powierzenia realizacji w 2012 roku zadań z zakresu przeprowadzania szkoleń i diagnozy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka z terenu powiatu gostynińskiego przez Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Płocku, będący jednostką organizacyjną Gminy - Miasto Płock.  
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do podpisania porozumienia, o którym mowa w ust. 1. 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4.
Treść porozumienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.                                                                                                     
                                                                                   Przewodniczący
                                                                                 Rady Miasta Płocka

 
                                                                                  Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (środa, 29 sierpnia 2012, godzina 08:04)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 708
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji