UCHWAŁA NR 782/LV/10 z dnia 31 sierpnia 2010
w sprawie: zmiany uchwały Nr 620/XLIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku o wyodrębnienie Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) ze struktur Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku.

UCHWAŁA NR 782/LV/10
Rady  Miasta   Płocka
z dnia 31 sierpnia 2010 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr 620/XLIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku o wyodrębnienie Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) ze struktur Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r.: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759; z 2007 r.: Nr 173 poz. 1218; z 2008 r.: Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r.: Nr 92 poz.753; z 2010 r.: Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r.: Nr 23 poz. 220, Nr 62  poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r.: Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.:  Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.: Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r.: Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; Dz. U. z 2009 r.: Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; Dz.U z 2010 r.: Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) w związku z art. 9b ust. 1  ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 ze zmianami: Dz. U. z 2007 r.: Nr 191   poz. 1366 i Nr 192 poz. 1378; z 2008 r.: Nr 70 poz. 416, Nr 171 poz. 1056, Nr 216 poz. 1367, Nr 237 poz. 1654; z 2009 r.: Nr 6 poz. 33, Nr 69 poz. 595, Nr 97 poz. 800, Nr 91 poz. 742, Nr 115 poz. 964, Nr 125 poz. 1035, Nr 127 poz. 1052, Nr 161 poz. 1278, Nr 219 poz. 1706; z 2010 r.: Nr 28 poz. 146, Nr 81 poz. 531) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr 620/XLIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku o wyodrębnienie Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) ze struktur Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2. Pozytywnie opiniuje korektę wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia CAZ  w ramach działania Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały”. 
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.


Przewodniczący  
 Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga

 

UZASADNIENIE

Organizacja CAZ w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku polega na wyodrębnieniu organizacyjno-technicznym funkcji MUP związanych z aktywizacją zawodową osób bezrobotnych.
W tym celu adaptacji poddano pomieszczenia położone bezpośrednio nad dotychczasową lokalizacją MUP, co zostało wykonane. Aktualnie Miejski Urząd Pracy w Płocku kończy realizację zatwierdzonego do sfinansowania wniosku z dnia 02.12.2009 r. W odpowiedzi na wniosek, Minister Pracy i Polityki Społecznej decyzją z dnia 19 marca 2010 r. przyznał na realizację  zadania kwotę 246.500,00 PLN ze środków FP, przy wkładzie własnym Samorządu Miasta Płocka w wysokości 74.000,00 PLN. Ogólna wartość projektu wynosi  320.500,00 PLN. W związku z rozstrzygnięciem przetargów na zadania dotychczas zatwierdzone powstała oszczędność na Funduszu Pracy              w kwocie  81.680,00 PLN  i wkładu własnego w kwocie 12.375,00 PLN. Wnioskuję zatwierdzenie dodatkowego katalogu wydatków tj: remontu łazienek, zakupu dodatkowego wyposażenia         oraz wykonania innych niezbędnych prac szczegółowo rozpisanych  poniżej finansowanych              z zaoszczędzonych kwot, a mianowicie:
1) do zatwierdzonego zakresu remontu wnioskuję o zatwierdzenie dodatkowo:
- remontu 4 łazienek - 2 dla klientów i 2 dla pracowników CAZ. Nadmieniam, że na wymienionym piętrze znajduje się tylko jedna instytucja – CAZ. Z łazienek korzystać będą tylko wskazane wyżej osoby, gdyż CAZ zajmuje 100% całej powierzchni drugiego piętra /finansowanie z FP/,
2) do zatwierdzonego zakresu remontu wnioskuję o zatwierdzenie dodatkowo:
- zakupu biurek, kontenerów, krzeseł dla pracowników i interesantów, stołów konferencyjnych do Klubu Pracy, szafek pod drukarki /finansowanie z FP i częściowo z  nadwyżki wkładu własnego Samorządu Miasta Płocka/,
3) wnioskuję o uwzględnienie dodatkowo sfinansowania katalogu inne, a mianowicie:
-  zakupu aparatów telefonicznych /finansowanie z nadwyżki wkładu własnego/,
- przeniesienie zabudowy hali obsługi klienta do hali CAZ /finansowanie z nadwyżki wkładu własnego/,
- kosztów  przeprowadzki /finansowanie z nadwyżki wkładu własnego/,
- oznaczenie pomieszczeń CAZ /finansowanie z FP/,
- zakup rolet pionowych w okna /finansowanie z FP/,
- zakup gaśnic, wizerunków godła, koszy na śmieci, wieszaków itp. /finansowanie częściowo
z nadwyżki wkładu własnego  i częściowo z FP/.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (czwartek, 02 września 2010, godzina 15:41)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 471
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji