UCHWAŁA Nr 350/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2008 roku
w sprawie zmiany wysokości miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta Płocka.

UCHWAŁA Nr 350/XXIV/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 maja 2008 roku

w sprawie zmiany wysokości miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta Płocka.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: Dz. U. z 2002 r.  Nr  23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Dz. U. 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218/ oraz na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1593 , zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Dz. U.  Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz.192, Nr 122, poz. 1020, Dz. U. z 2006 r. Nr 79,  poz. 549, Nr 169, poz.1201 i Nr 170, poz.1218/, w  związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych   zatrudnionych  w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich    /Dz. U. z 2005 r. Nr 146 ,poz. 1223 , zm.  Dz. U. z 2006 r. Nr 39, poz. 272, z 2008 r. Dz. U. Nr 73, poz. 431 / -  Rada Miasta Płocka ustala :

§ 1

1. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich     /Dz. U. Nr 73 poz. 431/, zmienia się od dnia 01 stycznia 2008 r. następujące składniki miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta Płocka:
1) wynagrodzenie zasadnicze  na kwotę 4.800,00  złotych,
2) dodatek funkcyjny  na kwotę 1.600,00 złotych.

2. Pozostałe warunki płacy pozostają bez zmiany.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz. U. Nr 73, poz. 431/, Prezydentowi miasta /miasta na prawach powiatu/ przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższej niż 4.800 złotych (słownie: cztery tysiące osiemset złotych) i dodatek funkcyjny w wysokości nie niższej niż 1.600 złotych (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych). Obecne wynagrodzenie Prezydenta Miasta Płocka ustalone przez Radę Miasta Płocka w dniu 18 grudnia 2006 roku (Uchwała Nr 38/III/06 Rady Miasta Płocka) wynosi:
zasadnicze 4.090 złotych (słownie: cztery tysiące dziewięćdziesiąt złotych),
dodatek funkcyjny 1.420 złotych.
Istnieje więc konieczność dokonania zmiany wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w związku z wejściem w życie w/w rozporządzenia.
Organem właściwym do podjęcia uchwały w sprawie wysokości wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Płocka jest Rada Miasta Płocka.
Przepisy w/w rozporządzenia w części dotyczącej wynagrodzenia mają zastosowanie od dnia 01 stycznia 2008 roku.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (czwartek, 29 maja 2008, godzina 13:41)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 112
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji