UCHWAŁA NR 1007/LXI/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2006 roku
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2006 rok.

UCHWAŁA NR 1007/LXI/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 września 2006 roku

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz.1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. Nr 116 poz.1203, z 2005 roku  Dz. U. Nr 172, poz. 1441, z 2006 roku Dz. U. Nr 17, poz. 128) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005 roku poz. 2104, Dz.U. z 2005 roku Nr 169 poz. 1420, z 2006 roku Dz. U. Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 708) - Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 27.000.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia siedem milionów złotych) na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2006 rok.

§ 2

Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do:
1. wyboru banku na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego,
2. zabezpieczenia kredytu, o którym mowa  w § 1 wraz z należnymi odsetkami w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową z wystawienia Miasta Płocka,
3. zawarcia umowy kredytowej zgodnie z zapisem § 1.

§ 3

Kredyt, o którym mowa w § 1 wraz z należnymi odsetkami spłacany będzie z dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych w terminach określonych w umowie kredytowej, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 4

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


U Z A S A D N I E N I E

W budżecie miasta Płocka na 2006 rok przyjętym Uchwałą Nr 865/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2006 rok (zmienioną Uchwałą Nr 909/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku) Rada Miasta uchwaliła jako źródło pokrycia planowanego deficytu (§ 4 Uchwały) między innymi przychody z pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 27.000.000,00 zł. oraz przychody z prywatyzacji pośredniej w wysokości 25.000.000,00 zł.
Rada Miasta w Uchwale Nr 909/LIV/06 (§ 11a Uchwały) ustaliła również roczny limit dla zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2006 roku do kwoty 105.749.772,40 zł. Ww. limit ustalony został jako suma pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 78.749.772,40 zł. oraz kredytu na finansowanie planowanego deficytu – 27.000.000,00 zł.
Wobec przekazywanych przez Prezydenta Miasta informacji dotyczących realizacji procedury prywatyzacyjnej spółki gminnej ZUOK Kobierniki Spółka z o.o. istnieje obawa  co do możliwości sfinalizowania procesu prywatyzacji w bieżącym roku i w związku z powyższym niezbędne jest podjęcie decyzji o zaciągnięciu kredytu.
Podjęcie uchwały o zaciągnięciu długoterminowego kredytu przez Radę Miasta wynika z przepisów Ustawy o samorządzie gminnym.
Zaciągnięcie kredytu umożliwi realizację przyjętego przez Radę Miasta budżetu na 2006 rok.
Zgodnie z występującym w budżecie miasta planowanym deficytem kwota kredytu do zaciągnięcia w 2006 roku nie może przekroczyć 27.000.000,00 zł. Stopień realizacji budżetu może spowodować, że faktycznie pobrane przez miasto środki będą niższe niż zaplanowana kwota kredytu.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (poniedziałek, 02 października 2006, godzina 09:03)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 075
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji