UCHWAŁA NR 59/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Miasta Płocka w Związku Miast Nadwiślańskich z siedzibą w Toruniu.

UCHWAŁA NR 59/V/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 stycznia 2007 roku

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Miasta Płocka w Związku Miast Nadwiślańskich z siedzibą w Toruniu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) w związku z § 4 poz. 2 ust. 1 i § 6 ust. 3 Statutu Związku Miast Nadwiślańskich – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Do reprezentowania Miasta Płocka w Związku Miast Nadwiślańskich z siedzibą w Toruniu upoważnia się:

1. Dariusza Zawidzkiego,

2. Eryka Smulewicza.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.

Tracą moc dotychczasowe ustalenia co do reprezentowania Miasta Płocka w Związku Miast Nadwiślańskich.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (czwartek, 01 lutego 2007, godzina 07:48)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 809
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji