UCHWAŁA Nr 272/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003 roku
w sprawie przyjęcia: Programu Pomocy Płockim Przedsiębiorcom i Aktywizacji Rynku Pracy w Mieście Płocku.
Uwaga: Wojewoda Mazowiecki stwierdził nieważność uchwały.


UCHWAŁA Nr 272/XIV/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 2 września 2003 roku


w sprawie przyjęcia: Programu Pomocy Płockim Przedsiębiorcom i Aktywizacji Rynku       Pracy w Mieście Płocku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. Z 2002r. Dz. U. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80 poz. 717) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 9 z 2002r. poz. 84 i Nr 200 poz. 1683) i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców ( Dz. U. z 2002r. Nr 114, poz. 1177) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:


§ 1

Uznając rozwój gospodarczy, łagodzenie skutków bezrobocia oraz pomoc płockim przedsiębiorcom za podstawowe priorytety w działalności Miasta do 2012r. wprowadza się Program Pomocy Płockim Przedsiębiorcom i Aktywizacji Rynku Pracy w Mieście Płocku stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Program obejmuje swym działaniem podmioty realizujące zadania publiczne i przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Miasta Płocka.

§ 3

Uchwały Rady Miasta Płocka podejmowane po dacie wejścia w życie niniejszej uchwały, przed ich podjęciem wymagają analizy ich skutków na rynek pracy w Mieście Płocku.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr 937/XLVI/01 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie rozwiązywania problemu bezrobocia w mieście Płocku ( Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2001r. Nr 264, poz. 6301) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą Nr 978/XLVIII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 937/XLVI/01 z dnia 27 listopada 2001r. o rozwiązywaniu problemu bezrobocia w mieście Płocku (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2002r. Nr 7, poz. 103), których tekst jednolity został ogłoszony Obwieszczeniem Przewodniczącego Rady Miasta Płocka oraz Uchwała Nr 24/IV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 937/XLVI/01 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2001r. w sprawie rozwiązywania problemu bezrobocia w mieście Płocku zmienionej Uchwałą Nr 978/XLVIII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2002r.


§ 6


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka


Stanisław Nawrocki

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (środa, 10 września 2003, godzina 11:47)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 662
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji